Společenství v naší farnosti

Domů » Společenství v naší farnosti

Sekulární františkánský řád (SFŘ) – Ordo Franciscanus Saecularis (OFS)

Podle Františkova příkladu je formou našeho života naplňování
konkrétního poslání – v manželství, v rodině, v práci, ve škole…
Podporou k tomu jsou pro nás pravidelná setkání v našich společenstvích.Scházíme se jednou měsíčně v sobotu odpoledne na faře při kostele Nanebevzetí P. Marie (Riegrovo nám.) Termíny jsou oznámeny na vývěsce v kostele a ve farním zpravodaji. Setkání sestávají z bohoslužby ve farní kapli a následujícího duchovního slova, společné modlitby a sdílení v přilehlých prostorách. Pro zájemce o spiritualitu sekulárních františkánů nabízíme příležitostné Františkánské chvály (oznámené na vývěsce a na farním webu) a/nebo osobní rozhovor(y), více informací o SFŘ viz www.sfr.cz.

Kontakt: Jana Dominka Pláteníková tel.:603 876 916 http://www.sfr.cz/

Modlitby matek

Modlitební společenství žen – modlí se především za děti. Malé skupinky žen se schází ve svých domovech nebo na faře, 1. čtvrtek v měsíci v 18:00 hod.(v zimním období ve 14:30 hod.) pak všechny v kapli na faře ke společné modlitbě.
Společenství je otevřené každé ženě, která má zájem se s námi modlit a není závazné.
Kontakt: Jana Dvořáková tel.:737 429 069 http://www.modlitbymatek.cz/

Živý růženec

Členové Živého růžence tvoří tzv. „růže“ (4 skupinky po 5 členech). Ty se modlí po celý měsíc tajemství růžence bolestného, radostného, slavného nebo světla. Každé první pondělí v měsíci je v 18.00 h. za členy Živého růžence a jejich rodiny sloužena mše svatá, po které si skupinky růže mezi sebou vyměňují jednotlivá tajemství růžence. Při této mši sv. je vyhlášen úmysl, na který se společenství po celý měsíc modlí.
Od srpna 2020 budou ustaveny skupinky nově, protože vzhledem k úbytku členů, některé skupinky již nebyly úplné. Přehled nově vytvořených skupinek je zde
Kontakt: Jana Pláteníková tel.:774 838 824

Společenství pro Ježíše

Modlitební a evangelizační společenství. Kromě modlitby evangelizují skrze kurzy Filip a Alfa. Schází se každé úterý, 18:00 hod., v kapli „sv. Judy Tadeáše“ (chvály, díky, přímluvy)
Kontakt: Ludvík Šojdr tel.: 603 231 601

Společenství seniorů

V Kroměříži se scházejí senioři každý třetí čtvrtek v měsíci ve 14:30 hod.
u sv. Mořice– v Centru pro rodinu.
Schůzky jsou pravidelně ohlašovány při nedělních bohoslužbách a ve farních časopisech FIAT a TRIO. Vlastní práce se řídí tématy připravovanými Centrem pro rodinný život v Olomouci. Témata se probírají za přítomnosti kněze s následujícím rozhovorem. Kromě měsíčních schůzek se konají i větší společná shromáždění u sester sv. Kříže a poutní zájezdy na Svatý Hostýn.
Kontakt: Marie Rozehnalová tel.: 724 051 798

Mariina legie

Apoštolát Mariiny Legie při farnosti Panny Marie zve každého, kdo hledá své místo v Církvi. 
Mariinu legii založil Frank  Duff  v  Dublinu v Irsku 7. září 1921. Dne 27. března 2014 sekretář Papežské rady pro laiky, biskup Josef Clemens, vydal dekret, ve kterém Legio Mariae je uznána Svatým stolcem jako Mezinárodní asociace věřících (www.legio-mariae.cz)
Cílem Legie je oslava Boha posvěcením svých členů. Toto se děje modlitbou a aktivní spoluprací při plnění poslání Marie a církve. Po dohodě s duchovním navštěvujeme nemocné v nemocnicích, domovech důchodců i v domácnostech.
Duchovní vůdce je odpovědný za prohlubování víry legionářů, za jejich růst ve svatosti a za znalosti učení církve. Věrnost církvi je základním znakem legie.
Scházíme se každé pondělí v 16:30 hod. v malé zpěvárně v budově fary.
Kontakt: Drahomíra Bursíková tel.: 724 051 798

Služebníci Ježíšova Velekněžského Srdce

Dílo SJVS vzniklo v roce 2008 v návaznosti na celoživotní touhu voršilky Stanislavy Ernstové (1891-1968) založit společenství duší, jejichž posláním by byla služba kněžím v modlitbě a oběti za ně. Duchovním otcem tohoto společenství se stal kardinál Tomáš Špidlík (1919-2010), pod jehož záštitou žije společenství Služebníků těmito nosnými pilíři duchovního života, které staví na osvědčené ignaciánské spiritualitě:
1. úcta k Božskému Srdci
2. přinášení skryté oběti vlastního srdce (za kněze)
3. vkládání svého života do Ježíšova Velekněžství

Toto společenství se zde v místním kostele setkává k modlitbě a adoraci za biskupy a kněze každou první sobotu v měsíci před večerní mší svatou – od 17:15 hodin a každou třetí středu v měsíci po večerní mši svaté v kapli na faře. Všichni jste srdečně zváni!

Kontaktní osoba: Alena Dvorská – tel. 776 732 925

Společenství manželů

Pojem „společenství“ není v životě církve nový, je ale v poslední době pojmem značně frekventovaným. Zkušenosti z postmoderní pluralitní společnosti ukazují, že sdružování lidí s podobnými zájmy, názory nebo cíli je i v době vypjatého individualismu přirozené a nutné, má-li jedinec v anonymním davu obstát nebo chce-li uskutečnit nějaké své plány. Snažíme se vytvořit inspirativní prostředí pro sdílení zkušeností z rodinného života. Chceme, aby setkání mělo charakter jak hluboce lidský, tak také duchovní.

Kontaktní osoba: Pavel Kordík – tel. 731 586 234

Chrámový sbor při kostele Panny Marie

Sdružuje lidi, kteří mají zájem o sborový zpěv. Těleso je otevřené pro všechny zpěváky ochotné věnovat jednou týdně čas sborovému zpěvu. Zkoušky bývají každou středu ve 20 hodin ve zpěvárně fary

Kontaktní osoba: sbormistr Jiří Kučera – tel. 602 704 491

Aktivity pro děti

Kostička – společenství nejmenších dětí. Setkávají se v pátek v 16:00 hod. na faře
Schóla – děti, které chtějí zpívat při mši svaté, se setkávají na faře ve zpěvárně v pátek v 16:00 hod.
Ministranti – setkání chlapců, kteří asistují kněžím při bohoslužbách probíhá dvakrát za měsíc po sobotní ranní mši svaté.


    

informace o dění ve farnosti, zprávy, pořad bohoslužeb