Svátost smíření (svatá zpověď)

Dopustit se  hříchu  znamená  dělat zlo vědomě a  úmyslně.  Hřích je víc než pouhá chyba. Narušuje vztahy člověka k Bohu, k  bližnímu i  k  sobě samému.

Všechny hříchy nejsou stejně těžké, existují myšlenky, slova, skutky a  opomenutí, které  tíží naše svědomí, ale  jsou  všední, protože  člověk je slabý. Říká se jim také lehké hříchy, protože nejsou smrtelné.

Smrtelný hřích  je označení pro takový stav srdce nebo pro  takové jednání, které  těžce porušuje vztahy k  Bohu, k  církvi a  k  lidem.

Aby mohl křesťan, který se takových hříchů dopustil, mít zase účast na stolu Páně, k  tomu se vyžaduje odpuštění hříchů ve  svátosti smíření.

Církev očekává, že  se věřící vyzpovídají z  těžkých hříchů alespoň jednou do  roka (o Velikonocích).  Rovněž vyžaduje,  aby  se křesťan, než přijme ostatní svátosti, nejprve oprostil ve  svátosti smíření od  těžkých hříchů.  I  když nemáme žádná těžká provinění, je dobré pravidelně v  této svátosti předstupovat před  tvář milosrdného Otce. Vyznáváním našich každodenních hříchů, i  když jsou často stejné, jasněji poznáváme své slabiny. Ty jsou dostatečným důvodem, abychom častěji hledali lék, který nám Bůh nabízí.

Proč se zpovídat knězi? Kajícník, který při zpovědi otevře knězi své srdce, ví, že  rovněž mluví s  hříšníkem, jemuž bylo právě tak Kristem odpuštěno; mluví k  němu jako k  svému bratru, ale také jako k  zástupci Ježíše Krista, přítele hříšníků. Při  svěcení jsou k  tomu církví zplnomocněni podle Ježíšových  slov:
„Cokoli svážete na  zemi, bude svázáno v  nebi, a  cokoli rozvážete na  zemi, bude rozvázáno v  nebi.“  (Mt 18,18)

Křesťané se většinou připravují na  první svátost smíření před  prvním svatým přijímáním jako děti. Ale  i dospělí, pokud chtějí poprvé přistoupit ke  svátosti smíření, měli by vykonat přípravu – po  domluvě s  knězem.

Jak se zpovídat?
Pozdrav kněze; před svatou zpovědí udělej znamení kříže a  řekni:

Chvála Kristu

Naposledy jsem byl(a) u  svátosti smíření před…… (řekni kdy – před měsícem … před /kolika?/… měsíci… týdny,… dny).

Pokání, které mi bylo uloženo, jsem splnil(a). Vyznávám se před Pánem  Bohem, že jsem se dopustil(a) těchto hříchů.

(Nyní vyznáváš své hříchy.)

Po vyznání hříchů řekni:

To jsou mé hříchy. Upřímně jich lituji a  s  pomocí Boží se chci polepšit.

Poslouchej, co ti kněz řekne a  jaké ti uloží pokání. Na jeho otázky upřímně odpověz. Kdybys něčemu nerozuměl, sám se zeptej.

Na závěr kněz ti dává rozhřešení slovy:
Uděluji ti rozhřešení ve jménu Otce i  Syna  i  Ducha  svatého.

Když je uslyšíš, požehnej se znamením kříže a odpověz

Amen.
S Pánem  Bohem