Svátost manželství

Manželství vzniká dobrovolným souhlasem dvou svobodných pokřtěných lidí. Tak se muž a  žena vzájemně přijímají a  dávají, aby  se  stali “jedním člověkem“.

Muž a  žena si vyměňují manželský souhlas v  přítomnosti dvou svědků a  služebníka církve, který souhlas novomanželů přijímá a uděluje požehnání církve.

Manželství vytváří výlučný a  nerozlučný svazek muže a  ženy (manželské pouto).

Dnes je zákonem umožněno uzavřít sňatek v  kostele bez  předchozího sezdání na úřadě.

Svatbu vyřídíte ve  farní kanceláři, kde  Vám také vysvětlíme vše potřebné. Je dobré, pokud  přijdete minimálně 3  měsíce předem.

Co budete potřebovat k  uzavření manželství?

Sňatek v kostele mohou uzavřít římskokatolíci mezi  sebou. Ale také římskokatolík s  nepokřtěným nebo  s  osobou jiného vyznání – u  těchto případů se vyžaduje souhlas ordináře (vyřizuje farář). Souhlas ordináře se vyžaduje i  v  případě, že  se církevní sňatek koná mimo  kostel, je blízký příbuzenský vztah apod.

V  případě, že  římskokatolík uzavře manželství bez  požehnání církve, je tento sňatek církevně neplatný (nemůže přistupovat ke  svátostem). Pokud se rozvede, může uzavřít nové manželství církevně. Má ale také možnost své současné manželstv í konvalidovat – církevně zplatnit.

Pokud již manželé spolu žijí v občanském sňatku delší čas a jeden z nich touží po  církevním sňatku, ale  druhý odmítá, může toužící strana požádat o  sanaci – zplatnění (u  faráře). Podmínkou je, že  odmítající manžel(ka) chce v  manželském svazku setrvat doživotně.

Všechny nejasnosti vám rád vyjasní kněz.