Svatý křest

Křest dospělého

předchází mu katechumenát – tj. období přípravy. Katechumen si má v  delším časovém období ujasňovat svůj záměr, prohlubovat ho pomocí katecheze, pomocí výkladů víry a vyučování.

Křest školní mládeže

požadujeme, aby dítě alespoň nějaký čas navštěvovalo výuku náboženství, než bude pokřtěno

Křest malých dětí

Dítě může být pokřtěno i když rodiče nejsou sezdaní nebo uzavřeli sňatek jen na úřadě, jsou rozvedení nebo znovu oddaní, může být pokřtěno i dítě svobodné matky. Ovšem rodiče si musí uvědomit, že tento stav není ideální. Řídíme se Ježíšovými slovy:
„Nechte děti přicházet ke mně, nebraňte jim.(Mk 10,14)

Kmotrové:kmotr může být jeden nebo i více. Křestní kmotrové mají být  přesvědčení křesťané, sami již  pokřtění a  biřmovaní, svobodní nebo  církevně sezdaní.  K  volbě kmotra tedy nestačí měřítko pouhých příbuzenských či  přátelských vztahů. Kmotrové jsou spolu s rodiči povoláni k  tomu, aby podporovali víru pokřtěného po celý jeho nový život svým příkladem a radou.

Pokud mají rodiče opravdový problém sehnat kmotra, který splňuje všechny podmínky, mohou požádat křtícího kněze o  výjimku.