Svaté biřmování

Proč se máme nechat biřmovat?

Biskup uprostřed shromáždění vkládá na  biřmovance ruce, podle prastarého zvyku ho označuje křižmem na čele a  říká při tom: „Přijmi pečeť daru Ducha svatého.“

Čím více vrůstá křesťan do  své víry, tím více zjišťuje, že musí svou víru chránit v  nových a  neočekávaných zatěžkávacích zkouškách, v  nichž musí obstát. Nezřídka musí čelit otevřenému i  skrytému pronásledování. Na  druhé straně jeho víra není jen jeho soukromou věcí. Naopak – křesťan dluží všem lidem svědectví Slova a  křesťanského života. Může se mu však stát, že síla jeho víry slábne a  někdy se dokonce zdá být u konce. Víra pokulhává za  požadavky, které jsou na  něho kladeny. Život ve víře mu může připadat neradostný a neutěšený, stává se rutinou, přítěží, kterou s  sebou vleče. Na  bližní už z  něho nic nevyzařuje.

Je-li to s naší vírou takové, je zapotřebí dvojího: schopnosti vydržet a  misionářského elánu, tzn. vyspělé, realistické víry, která je misijně aktivní. A  právě tehdy je zapotřebí biřmování. Církev při křtu i  při  biřmování vyslovuje ve j ménu Boha a Ježíše Krista slova víry nad  životem lidí. Církev může tato slova pronést na  základě zkušenosti se silou, kterou Bůh víře daroval. Takovým způsobem se s  pomocí slova a znamení církve stává biřmování Božím  příslibem, že  člověku nebude chybět opravdová síla víry.

Kdo se dává biřmovat, spoléhá se na  tento Boží  příslib a sám  slibuje, že vytrvá a  bude aktivně vydávat svědectví. Biřmování má o  to větší smysl, že  jsme byli pokřtěni zpravidla v  dětském věku, kdy jsme ještě nebyli schopni opravdového rozhodnutí pro  víru.

„Přijmi pečeť Ducha svatého“, slyší biřmovanec při  biřmování. Duch  svatý propůjčuje naší víře i  svou sílu a  zápal.

Nejde o  rychle vadnoucí nadšení, nýbrž  o  střízlivou vytrvalost, která  v  naději na  vzkříšení přijímá břímě života. Nejde tu o  povrchní optimismus, nýbrž  o  hlubokou důvěru v  to, že  Bůh nám bude vždy a  všude nablízku. Žádná lehkomyslná bezstarostnost, nýbrž  pevná důvěra, že  Bůh dává smysl mému počínání, i  když se zdá na  pohled marné.

Sv. biřmování se uděluje jen jednou za  život, kolem  věku, kdy  člověk dosáhne schopnosti sám se zodpovědně rozhodovat (od  14  let, horní věková hranice neomezena) – žadatel musí být pokřtěný.

Sv . biřmování se uděluje společně všem připraveným – v naší farnosti cca  jednou za  dva roky. Sv.  biřmování předchází příprava. Informujte se u  kněze – viz.  adresa farnosti.