Životní situace


Svátost manželství

Manželství vzniká dobrovolným souhlasem dvou svobodných pokřtěných lidí. Tak se muž a  žena vzájemně přijímají a  dávají, aby  se  stali “jedním člověkem“.

Muž a  žena si vyměňují manželský souhlas v  přítomnosti dvou svědků a  služebníka církve, který souhlas novomanželů přijímá a uděluje požehnání církve.

Manželství vytváří výlučný a  nerozlučný svazek muže a  ženy (manželské pouto).

Dnes je zákonem umožněno uzavřít sňatek v  kostele bez  předchozího sezdání na úřadě.

Svatbu vyřídíte ve  farní kanceláři, kde  Vám také vysvětlíme vše potřebné. Je dobré, pokud  přijdete minimálně 3  měsíce předem.

Co budete potřebovat k  uzavření manželství?

  • potvrzení o  křtu ne  starší než 3 měsíce
  • tiskopisy a  potvrzení z  matriky místa oddavek – ne  starší 3  měsíců
  • předmanželský kurz
  • pokud žádný ze  snoubenců (u smíšeného manželství pokřtěná strana) nemá bydliště ve  farnosti oddavek, tak souhlas faráře z  místa bydliště jednoho z nich
  • ovdovělí úmrtní list manžela/manželky
  • občansky oddaní Oddací list
  • ostatní dle domluvy

Sňatek v kostele mohou uzavřít římskokatolíci mezi  sebou. Ale také římskokatolík s  nepokřtěným nebo  s  osobou jiného vyznání – u  těchto případů se vyžaduje souhlas ordináře (vyřizuje farář). Souhlas ordináře se vyžaduje i  v  případě, že  se církevní sňatek koná mimo  kostel, je blízký příbuzenský vztah apod.

V  případě, že  římskokatolík uzavře manželství bez  požehnání církve, je tento sňatek církevně neplatný (nemůže přistupovat ke  svátostem). Pokud se rozvede, může uzavřít nové manželství církevně. Má ale také možnost své současné manželstv í konvalidovat – církevně zplatnit.

Pokud již manželé spolu žijí v občanském sňatku delší čas a jeden z nich touží po  církevním sňatku, ale  druhý odmítá, může toužící strana požádat o  sanaci – zplatnění (u  faráře). Podmínkou je, že  odmítající manžel(ka) chce v  manželském svazku setrvat doživotně.

Všechny nejasnosti vám rád vyjasní kněz.

informace o dění ve farnosti, zprávy, pořad bohoslužeb