Životní situace

Domů » Životní situace

Chci požádat o Křest
chci uzavřít manželství
chci přijmout svátost pomazání nemocných
chci církevní Pohřeb (svátostina)
Chci se vyzpovídat
chci přistoupit ke Svatému přijímání
chci přijmout Svátost biřmování

Svatý křest

Křest dospělého

předchází mu katechumenát – tj. období přípravy. Katechumen si má v  delším časovém období ujasňovat svůj záměr, prohlubovat ho pomocí katecheze, pomocí výkladů víry a vyučování.

Křest školní mládeže

požadujeme, aby dítě alespoň nějaký čas navštěvovalo výuku náboženství, než bude pokřtěno

Křest malých dětí

  • Křest dítěte žádají rodiče, ne  babička nebo  dědeček!
  • Důležitá je  příprava rodičů – nechat dítě pokřtít znamená slíbit, že  ho budou v  jeho životě víry doprovázet. Mají si jasněji uvědomit, že  dostali milost víry i  k  tomu, aby  vedli k  víře své dítě. Pokud je jeden z  rodičů nevěřící, nemusí se přípravy zúčastňovat, ale  jsme rádi, když  přijde.
  • Společně s  rodiči se vyplňuje křestní zápis. K  tomu je třeba přinést  Rodný  list dítěte  a  Oddací list rodičů.
  • Pokud  bydlištěm  žadatelé spadají do  jiné  farnosti, tak donést i  potvrzení svého faráře, že  souhlasí se  křtem v  jiné farnosti.
  • Jméno, příjmení a  adresu kmotra nebo  kmotrů.

Dítě může být pokřtěno, i  když rodiče nejsou sezdaní nebo uzavřeli sňatek jen na  úřadě, jsou rozvedení nebo  znovu oddaní, může být pokřtěno i  dítě svobodné matky. Ovšem rodiče si musí uvědomit, že  tento stav není ideální. Řídíme se Ježíšovými slovy:
„Nechte děti přicházet ke  mně, nebraňte jim.“ (Mk 10,14)

Kmotrové: kmotr může být jeden nebo i  více. Křestní kmotrové mají být  přesvědčení křesťané, sami již  pokřtění a  biřmovaní, svobodní nebo  církevně sezdaní.  K  volbě kmotra tedy nestačí měřítko pouhých příbuzenských či  přátelských vztahů. Kmotrové jsou spolu s rodiči povoláni k  tomu, aby podporovali víru pokřtěného po celý jeho nový život svým příkladem a radou.

Pokud mají rodiče opravdový problém sehnat kmotra, který splňuje všechny podmínky, mohou požádat křtícího kněze o  výjimku.


informace o dění ve farnosti, zprávy, pořad bohoslužeb