Pastýřský list pro 1. neděli adventní 2022


Drazí bratři a sestry,

vstupujeme do doby adventní, na niž se mnozí z nás těší. Vesměs pozitivní vnímání tohoto období letos narušuje válka na Ukrajině a s ní spojený nárůst cen za energie a obecně ekonomická nejistota či stále přítomný covid, tedy skutečnosti, které někdy až bolestně zasahují do našich životů. S touhou a nadějí očekáváme zprávy o tom, že se situace začíná měnit k lepšímu, ale prognózy dalšího vývoje nejsou příliš optimistické. A tak nezaškodí položit si otázku: Co mohu spolu se svými nejbližšími dělat, abych jen nečekal a nespoléhal se na to,
že to za mě někdo vyřeší?

Nejen křesťané, ale všichni lidé touží po větší míře jistoty. A tu nám nabízí Bůh. Zaposlouchejme se do slov proroka Izaiáše v úryvku dnešního 1. čtení:
„Stane se v posledních dnech: Pevně bude stát hora s Hospodinovým domem na vrcholu hor, vyvýšena nad pahorky.“
Kolik věcí se za poslední roky ve světě změnilo, jak snadno vzalo za své naše přesvědčení, že přinejmenším některé z nich mají pevnou, trvalou hodnotu? Hospodinova hora je to, co nabízí Bůh člověku – oporu, svou blízkost, vnitřní světlo, lásku a naději. A ta se nezměnila, ani se nestala pro nás nedostupnou.

Napodobme počínání národů a kmenů z Izaiášova vidění a s odhodláním zvolejme: „Vzhůru, vystupme na Hospodinovu horu, do domu Jakubova Boha! Ať nás naučí svým cestám, choďme po jeho stezkách!“ Možná jsme některé Hospodinovy cesty opustili a putovali po svých stezkách. Inu, stalo se. Ale je povzbuzující vědět, že se máme ke komu vrátit a kudy jít.
Apoštol Pavel nás v dnešním úryvku z listu Římanům vybízí: „Víte, jaký je (nyní) čas: že vám už nastala hodina, kdy je třeba se probrat ze spánku.“ Nám lidem se stává, že při něčem usneme, na něco zapomeneme, cosi důležitého se vytratí z naší mysli. Ale začíná advent, doba, kdy se dá mnohé udělat a změnit.

Z řady možných výkladů slova advent je mi nejbližší tvrzení, že pochází z latinského slovesa advenio, tedy přicházím: to Pán Ježíš přichází a chce vstoupit do mého srdce, do mého života, rodiny, práce a starostí. Proto chci vystoupat na Hospodinovu horu a vejít do jeho domu, proto se chci probrat ze spánku, do něhož jsem upadl.

Hledáme-li vzor hodný následování, pak opravdu dobrý příklad nám poskytuje životní odkaz Božího služebníka Antonína Cyrila Stojana, od jehož smrti uplyne v příštím roce 100 let. Byl bych rád, bratři a sestry, kdybychom se vrátili k jeho dílu, které si budeme v nadcházejících měsících připomínat jak na Velehradě, kde je v královské kapli baziliky pohřben, tak na Svatém Hostýně a jiných místech spjatých s jeho životem. Veden Božím duchem dokázal vhodně reagovat na nedostatky své doby a na bolesti svých bratří a sester.

Například jeho zásluhy o pořádání Unionistických sjezdů Slovanů nás mohou inspirovat k úsilí o sjednocování lidí, neboť rozporů a rozdělování je v dnešní společnosti více než dost. Z vynikajících ctností tohoto Božího služebníka můžeme vyzdvihnout lásku, s níž budoval vztahy, a osobní zájem, který mnohým projevoval oslovením či dopisem, a na jehož základě získal pojmenování »tatíček«. Také naše osobní vztahy často potřebují posílit, oživit opravdovou láskou a srdečným zájmem o druhého. Možná právě snaha přispět k jednotě a dobrým vztahům kolem sebe bude tím správným předsevzetím pro nadcházející adventní dobu.
K pokojnému prožití adventu Vám všem žehná

+Josef Nuzík, administrátor diecéze

Adventní aktivita pro děti i dospělé

Milé děti,

opět přišel adventní čas a s ním tradiční aktivita, na kterou se již určitě těšíte. Tentokrát je pro každého z vás připravený v kostele pod nástěnkou jeden milý  sněhulák. Nejdříve si ho podepište a potom na něj můžete každou neděli po mši svaté nalepit jednu ze čtyř barevných vánočních baněk, které jsou rovněž připraveny v druhém košíčku a připevníte ho na nástěnku, kde na vás počká do další neděle.

Ale nebude to jen tak … každý týden vyhlásíme úkol, který byste měli splnit a tak na Štědrý den, než si je budete moci po dětské mši vzít domů, ponesou za vás veselí sněhuláčci do Betléma k jesličkám spoustu baněk s dobrými skutky, ze kterých se bude právě narozený Ježíš radovat nejvíc.

I dospělí se mohou zapojit, najdou v kostele krabici s adventními výzvami na každý den a mohou tak růst v lásce k Bohu, lidem i k sobě.

Úkoly na jednotlivé adventní neděle budou postupně zveřejňovány ve farním týdeníku FIAT a na webu farnosti:

Tamara Suchánková

Výsledky ankety

Děkujeme všem, kteří se zúčastnili naší ankety, týkající se vysílání mší sv. z našeho kostela Panny Marie. Již více jak dva roky vysíláme denně ranní mši sv. a v neděli dokonce dvě mše sv. Vyskytují se obavy, zda sledování mše sv. není pohodlnou náhražkou za osobní účast v kostele.  Proto jsme uspořádali tuto anketu, abychom zjistili skutečnou motivaci sledujících na internetu. Streamování mší sv. již není ojedinělou záležitostí a kdo má zájem, má spoustu možností kam se připojit. Jenže když jsem celý život chodil denně na mši sv. do „svého“ kostela a nyní již z důvodu zdraví nejsem schopen chodit ani v neděli, pak je jistě povzbuzující, moci se  účastnit bohoslužeb alespoň na dálku“ právě v tom svého kostele, se svými farníky a knězi.

A to byl jeden z hlavních důvodů, proč jsme k vysílání mší sv. přistoupili. Aby ti, co nemohou přijít do kostela, měli i nadále možnost prožívat mši svatou alespoň tímto způsobem.  Samozřejmě že doba „kovidová“ tomu výrazně pomohla.

V anketě se objevily i další důvody. Maminka na rodičovské dovolené, vypraví ráno děti do školy a pak v klidu může sledovat mši svatou. Farník, který se ocitne mimo svou farnost, může na dálku být spojen se svými farníky při mši sv. Ne všude jsou denně mše sv. a tak lidé z jiných farností mohou být denně účastni mše sv.

Není u nás mše sv. každý den, jsem z jiné farnosti a líbí se mi důstojnost mše svaté z tohoto kostela.
Jsem na mateřské, takže vnímám jako úžasnou příležitost pustit si ráno mši sv.
Když jsem mimo náš okres, mohu být pomyslně se svými spolufarníky.

Důležitost vysílaných mší sv. byla ohodnocena pěti hvězdičkami v 70,6% odpovědí, pět hvězdiček dalo 84,3% respondentů u otázky: „Jak jste spokojeni se sledováním mší sv. z našeho kostela“.  Pravidelně naše vysílání sleduje 24,5% a 49% nepravidelně. Necelých 10% sleduje naše mše sv. jen ve všední den a 12,7% jen v neděli.
Z celkového počtu respondentů se účastní mše sv. v našem kostele i osobně 34,2% a v jiném kostele 22.2%.

Velmi nás těší hodnocení respondentů, v čem jim naše vysílání vyhovuje. Vedle výše uvedených důvodů ke sledování mší sv. na internetu jste hodnotili i vynikající kvalitu kázání např.:
Duchovní síla mše svaté sloužené s láskou, hezká kázání k zamyšlení. Mnohokrát děkuji.On-line přenosy pomohly zvláště při koronavirovém období, karanténě, v nemoci apod.

a také vynikající  kvalitu přenosů. Namátkou např.:
-Citlivé přibližování důležitých okamžiků mše sv., lépe vše prožívám.Také bezporuchovost a záběry na krásy kostela.
-Velmi pěkný přenos blížící se přenosu bohoslužby na tv noe či ČT
-Pravidelnost, profesionální úroveň

Přínosem, pro některé z vás také je možnost vrátit se ke čtení, evangeliu nebo kázání pro lepší zapamatování.

Z ostatních odpovědí na otázku „v čem vám naše vysílání vyhovuje“ vybíráme např.:

Kostelíček mého dětství a naší rodiny
Že můžeme prožívat poctivou českou mši svatou i v zahraničí
Váš kostel je nádherný, mše svatá je vzorně připravená. Především děkuji otci Bohouškovi, který např. sloužil mši sv. dnes v 8.00 hod. Jeho každé SLOVO je řečené s velkou svatostí a noblesou. Příjmení tohoto kněze neznám, v modlitbě mu denně vyprošuji pevné zdraví, štěstí, spokojenost a mnoho úspěchů a darů Ducha sv. v jeho další duchovní činnosti. Velmi děkuji za každou Vaši mši svatou ve vašem krásném kostele. 15. 10. 2022 Veselá Marta z Tvarožné u BRNA
Dostupnost, povzbuzení
četnost a kněží

Z uvedeného grafu vyplývá, že 42% respondentů vyhovuje vysílání mše sv. proto, že z různých důvodů nemohou přijít na mši sv. osobně (nemoc aj. důvody).

Zajímavý také je rozsah míst, odkud naše vysílání sledujete. Přímo z Kroměříže nebo blízkého okolí nás sleduje celkem 55% respondentů. Podrobný seznam si můžete zobrazit na odkazu níže.

Poslední otázka nabízela možnost sdělit něco navíc. V jednom případě se divák pozastavuje nad tím, že při přijímání nezabíráme přímo lidi, kteří k přijímání přistupují, ale dáváme tam jiné záběry z kostela. Táže se, zda jsme farnost za oponou.

Při vysílání během koronaviru byly omezené počty účastníků mše sv. v kostele, takže z toho důvodu jsme nedávali záběry na lidi. Ne vždy se dařilo povolené počty dodržet.  Tuto praxi dodržujeme i nadále, protož není smyslem ukazovat kolik lidí a kdo jde ke sv. přijímání. Naopak je důležité pro ty, co nemohou přijít osobně, aby měli k dispozici na obrazovce modlitbu duchovního svatého přijímání. V některých odpovědích bylo také kvitováno s povděkem, že ukazujeme i krásy kostela, což se děje právě v průběhu podávání svatého přijímání.

Na tuto poslední otázku nám přišlo hodně pěkných odpovědí, které si stejně jako podrobné tabulky a grafy můžete

přečíst zde.

I když se ankety zúčastnilo jen 104 respondentů, jsou získané poznatky povzbuzující a optimistické pro nás, kteří se na vysílání podílíme i pro kněze, sloužící mše sv. Převažují evidentně pozitiva, kvůli kterým stojí za to pokračovat. Vašich komentářů si velmi ceníme a pokud to bude možné, budeme nadále vysílat.

V anketě se vyskytují vyšší počty hlasů z toho důvodu, že u některých otázek byla možnost zatrhnout více odpovědí.

Manželská setkání v Blatné

Manželská setkání jako prostor pro setkání srdcí

Rádi bychom Vám představili aktivitu Manželských setkání, kterých jsme se zúčastnili v létě 2022/se zúčastňujeme s přestávkami v průběhu xxx  let našeho manželství.  

Manželská setkání jsou křesťanská iniciativa, usilující o obnovu, zlepšení a upevnění manželství a rodiny. Program kurzu je připraven podle finského modelu YMCA Whole Marriage Ministries, který inspiroval podobné aktivity v mnoha evropských státech. V ČR probíhají tyto kurzy od konce 80. let.

Přednášky ze širokého okruhu témat vzájemných vztahů muže a ženy jsou doplněny skupinovou prací. To vše v duchu modlitby a důvěry v Boží přítomnost a milost.

Pro zájemce funguje i nabídka duchovního programu s úzkou souvislostí s obnovou partnerských vztahů. Zahrnuje přednášky, společné modlitby, bohoslužby i příležitost k osobním rozhovorům s kněžími. V průběhu týdne funguje i nabídka přidružených sportovních a kulturních aktivit – divadlo, koncert, taneční večer, volejbalový a fotbalový turnaj a další.

Děti, pro které nelze zajistit jiné hlídání, je možné vzít s sebou. Péče o ně je zajišťována týmem mladých pečovatelů, kteří s organizátory dlouhodobě spolupracují a na svou letní službu se v průběhu roku pečlivě připravují.

Přednášejícími jsou manželé, kteří neprezentují jen teorii, ale otevřeně ji dokumentují svým vlastním životním příběhem. Po celou dobu akce je k dispozici tým zkušených odborníků: psycholog, psychiatr – rodinný terapeut a kněží s bohatými zkušenostmi v oblasti partnerských vztahů. Tým je připraven nabídnout pomoc nejen na místě, ale i doporučit následné kroky, případně nabídnout kontakty na další odborníky. Do programu je zařazen také čas pro odpočinek, výlety, sdílení a sport. Kurz je veden v duchu křesťanských zásad, ale je otevřen širokému okruhu zájemců, kteří se rozhodli poznat a prohloubit svůj vztah. Program je určen všem, bez rozdílu věku.

Za dobu našeho působení v tomto hnutí jsme byli svědky, a v našem manželství sami také zakusili, mnoho malých zázraků v podobě obnovy vztahu, znovunalezení nebo obnovení vzájemné lásky a prohloubení tolerance ve vztahu. Velmi přínosná pro nás byla svědectví manželů žijících v dlouholetém svazku nejen o obdobích bezproblémových, ale především o překonávání překážek, které život chtě nechtě sám přináší, nebo si je způsobujeme my sami.

Tato aktivita není jistě jedinou možností jak o naše vztahy pečovat, nemusí vyhovovat každému a určitě není „samospasitelná“. Jsme ale přesvědčeni, že o naše vztahy má smysl bojovat jakýmkoli způsobem. Nakonec je to to nejdůležitější co doopravdy máme a odchod jednoho z partnerů je až tou poslední variantou. Už mockrát jsme se v našem manželství přesvědčili o tom, že když vyhraje jeden z partnerů na úkor toho druhého, ve skutečnosti prohrávají oba.

Rádi bychom vás tímto také pozvali na další kurz manželských setkání, který se bude konat 22. 7. – 29. 7. 2023 v jihočeské Blatné a je organizován spolkem Šance pro manželství, z.s.

Pokud byste chtěli zjistit více, neváhejte nás kontaktovat.

Pro více info: www.manzelskasetkani.cz, FB: manželská setkání, Šance pro manželství, Insta: manzelakyVíce zde: http://www.familia.cz/manzelska-setkani/