Farní týdeník FIAT

Aktuální číslo 30. 7. 2018 - 2. 9. 2018

Milí farníci,

rádi bychom Vás touto cestou pozdravili jako noví duchovní správcové Vaší farnosti.

Vznešené a hluboké touhy po lásce, pokoji, radosti a štěstí, jež jsou vepsány do lidského nitra, i naše existencionální otázky po smyslu života nám dávají vytušit duchovní rozměr člověka. Tváří v tvář všemu pomíjivému přirozeně hledáme to, co nepomíjí, to, co je trvalé, věčné.

Z pověření olomouckého pana arcibiskupa Mons. Jana Graubnera a také z našeho osobního přesvědčení o důležitosti konání dobra Vám tedy nabízíme otevřené srdce a pomoc ve Vašich duchovních záležitostech. Jsme Vám k dispozici na faře i jinde.

Ochotně Vám vyjdeme vstříc ve věcech svátostí (svatby, křty a podobně), svátostin (žehnání domů, pohřby a tak dále) i dalších duchovních potřeb.

Vážíme si toho, že můžeme být mezi Vámi, těšíme se na spolupráci a přeji vše dobré do Vašich všedních i svátečních dnů.

o. Bohumil Kundl a o. Karel Hořák

O prázdninách budou bývat úterní mše sv. v 8.00 h!
31. 7.ÚT Památka sv. Ignáce z Loyoly, kněze.
1. 8. STŘPamátka sv. Alfonsa z Liguori, biskupa a učitele církve.
2. 8. ČTVPrvní čtvrtek v měsíci.
Den modliteb za kněžská povolání.
Sv. smíření navíc od 9.00 do 11.00 h (cizí zpovědník).
Skaštice: v 17.30 h adorace, v 18.00 h mše sv.
Dnes je možné získat za obvyklých podmínek plnomocné „Porciunkulové“ odpustky: návštěva kteréhokoliv kostela Řádu sv. Františka nebo farního kostela, kde se pomodlíme modlitbu Páně a Vyznání víry, přistoupíme ke sv. zpovědi a ke sv. přijímání a pomodlíme se na úmysl Svatého otce.
3. 8. První pátek v měsíci.
Adorace před vystavenou Nejsvětější svátostí od 16.00 do 18.00 h.
Sv. smíření od 17.00 h.
Mše sv. v 8.00 h; a v 18.00 h.
4. 8. SO Památka sv. Jana Marie Vianneye, kněze.
Po ranní mši sv. pobožnost k Panně Marii, Matce Božských milostí.
5. 8. NE 18. neděle v mezidobí.
Mše sv. v 8.00 h, v 9.15 h a v 10.30 h.
 Skaštice: Mše sv. v 10.30 h.
6. 8. PO Svátek Proměnění Páně.
8. 8. STŘPamátka sv. Dominika, kněze.
9. 8. ČTVSvátek sv. Terezie Benedikty od Kříže, panny a mučednice, patronky Evropy.
10. 8.Svátek sv. Vavřince, jáhna a mučedníka.
11. 8.SO Památka sv. Kláry, panny
Po ranní mši sv. pobožnost k Panně Marii, Matce Božských milostí.
12. 8.NE 19. neděle v mezidobí.
Mše sv. v 8.00 h, v 9.15 h a v 10.30 h.
 Skaštice: Mše sv. v 10.30 h.
 Svatý. Hostýn: hlavní pouť.
14. 8.ÚT Památka sv. Maxmiiána Marie Kolbeho, kněze a mučedníka.
15. 8.STRSlavnost Nanebevzetí Panny Marie.
Doporučený svátek – věřícím se doporučuje toho dne účastnit se mše sv.
Mše sv. v 8.00 i v 18.00 h.
Při obou mších sv. se budou žehnat byliny a květiny!
 Svatý Hostýn: titulární slavnost Nanebevzetí Panny Marie.
18. 8.SO Po ranní mši sv. pobožnost k Panně Marii, Matce Božských milostí.
 Svatý Hostýn: X. pouť pedagogů.
19. 8.NE 20. neděle v mezidobí.
POZOR! Mše sv. v 8.00 h; 9.15.
Mše sv. v 10.30 h nebude!
V 15.00 h slavnostní mše sv. k Slavnosti Nanebevzetí Panny Marie.
Poté posezení a program na farní zahradě.
Skaštice: Mše sv. v 10.30 h.
 Svatý Hostýn: Orelská pouť.
20. 8. PO Památka sv. Bernarda, opata a učitele církve.
21. 8. ÚT Památka sv. Pia X., papeže.
22. 8. STŘPamátka Panny Marie Královny.
24. 8. Svátek sv. Bartoloměje, apoštola.
25. 8. SO Po ranní mši sv. pobožnost k Panně Marii, Matce Božských milostí.
26. 8. NE 21. neděle v mezidobí.
Mše sv. v 8.00 h, v 9.15 h a v 10.30 h.
 Skaštice: Mše sv. v 10.30 h.
 Svatý. Hostýn: Arcidiecézní pouť rodin a dětí na konci prázdnin.
27. 8. PO Památka sv. Moniky.
28. 8. ÚT Památka sv. Augustina, biskupa a učitele církve.
29. 8. STŘPamátka umučení sv. Jana Křtitele.
1. 9. SO Po ranní mši sv. pobožnost k Panně Marii, Matce Božských milostí.
 Svatý. Hostýn: XXVI. muklovská pouť.
2. 9. NE 22. neděle v mezidobí.
Mše sv. v 8.00 h a v 9.15 h; v 10.30 h.- dětská mše sv. s žehnáním školních věcí.
 Skaštice: Mše sv. v 10.30 h.
 Svatý. Hostýn: Pouť členů Matice Svatohostýnské.

PO 30.Jer 13,1-11 ; Dt 32; Mt 13,31-35
ÚT 31.Jer 14,17-22; Zl 79; Mt 13,36-43
STŘ 1. Jer 15,10.16-21; Zl 59; Mt 13,44-46
ČTV 2. Jer 18,1-6; Zl 146; Mt 13,47-53
3. Jer 26,1-9; Zl 69; Mt 13,54-58
SO 4. Jer 26,11-16.24; Zl 69 ; Mt 14,1-12
NE 5. Ex 16,2-4.12-15; Zl 78(77); Ef 4,17.20-24; Jan 6,24-35
PO 6. Dan 7,9-10.13-14; Zl 97(96); 2Petr 1,16-19; Mk 9,2-10
ÚT 7. Jer 30,1-2.12-15.18-22; Zl 102; Mt 14,22-36
STŘ 8. Jer 31,1-7; Jer 31 ; Mt 15,21-28
ČTV 9. 1Petr 4,12-19; Zl 31 ; Lk 9,23-26
10.2Kor 9,6-10; Zl 112(111); Jan 12,24-26
SO 11.Hab 1,12-2,4; Zl 9; Mt 17,14-20
NE 12.1Kral 19,4-8; Zl 34(33); Ef 4,30-5,2; Jan 6,41-51
PO 13.Ez 1,2-5.24-28c; Zl 148; Mt 17,22-27
ÚT 14.Ez 2,8-3,4; Zl 119; Mt 18,1-5.10.12-14
STŘ 15.Zj 11,19a;12,1.3-6a.10ab; Zl 45(44); 1Kor 15,20-27a; Lk 1,39-56
ČTV 16.Ez 12,1-12; Zl 78; Mt 18,21-19,1
17.Ez 16,1-15.60.63; Iz 12; Mt 19,3-12
SO 18.Ez 18,1-10.13b.30-32; Zl 51; Mt 19,13-15
NE 19.Pr 9,1-6; Zl 34(33); Ef 5,15-20; Jan 6,51-58
PO 20. Ez 24,15-24; Dt 32; Mt 19,16-22
ÚT 21. Ez 28,1-10; Dt 32; Mt 19,23-30
STŘ 22. Ez 34,1-11; Zl 23; Mt 20,1-16a
ČTV 23. Ez 36,23-28; Zl 51; Mt 22,1-14
24. Zj 21,9b-14; Zl 145(144); Jan 1,45-51
SO 25. Ez 43,1-7a; Zl 85; Mt 23,1-12
NE 26. Joz 24,1-2a.15-17.18b; Zl 34(33); Ef 5,21-32; Jan 6,60-69
PO 27. 2Sol 1,1-5.11b-12; Zl 96; Mt 23,13-22
ÚT 28. 2Sol 2,1-3a.14-17; Mt 23,23-26
STŘ 29. Jer 1,17-19; Zl 71; Mk 6,17-29
ČTV 30. 1Kor 1,1-9; Zl 145; Mt 24,42-51
31. 1Kor 1,17-25; Zl 33; Mt 25,1-13
SO 1. 1Kor 1,26-31; Zl 33; Mt 25,14-30
NE 2. Dt 4,1-2.6-8; Zl 15(14); Jak 1,17-18.21b-22.27; Mk 7,1-8.14-15.21-23

Další informace naleznete v elektronické podobě Aktuální číslo 30. 7. 2018 - 2. 9. 2018

Archív starších čísel


* Pokud se vám nedaří otevřít pdf soubory, stáhněte si bezplatně Adobe Acrobat Reader.

© design Max portman 2005