Společenství, doba scházení se

Misionari usmevu

III. řád svatého Františka

každá druhá sobota v měsíci, u sv. Mořice

III. řád svatého Františka

Sv. František založil také třetí řád, pravděpodobně v roce 1221, pro lidi žijící ve světě. Tento řád nevyžaduje opuštění dosavadního prostředí, zříci se manželství nebo plnění úkolů ve světě. Prvním světským následovníkům se říkalo Bratři činící pokání, dnes se užívá názvu Františkánský sekulární řád.

Světští františkáni se už od XIII. století začali významně zapisovat do dějin. Vzpomeňme alespoň svatého Ludvíka (+ 1270), francouzského krále, nebo svatou Alžbětu Durynskou (+1231), dceru uherského krále Ondřeje II. K terciářům vstupovali lidé všech stavů i povolání, měšťané, rolníci, rytíři, panovníci, diecézní kněží, biskupové, kardinálové i papežové.

Po II. vatikánském koncilu, který zvlášť upozornil na přítomnost a svědectví laiků v každém prostředí, se obnovil také třetí řád. V roce 1978 Pavel VI. potvrdil zavazující Reguli, a v roce 1990 Jan Pavel II. potvrdil nové Konstituce.

Všichni katolíci – děti, mládež i dospělí – mohou podle Božího volání uvádět do života evangelium a žít spiritualitou Františkánského sekulárního řádu. Ve středovýchodní Evropě mají terciáři skvělé tradice, sahající do středověku. Významné postavení zaujímal třetí řád na přelomu XIX. a XX. století, po jeho obnově Lvem XIII., v katolizaci společnosti.

Terciáři byli také lidé, kteří v posledních desetiletích trpěli pro víru, jako např. Alojzije Stepinac (+ 1960), zagrebský arcibiskup, polský primas, kardinál Stefan Wyszyńsky (+ 1981), pražský arcibiskup František Tomášek. Když se po letech znova začaly otvírat v bývalém Sovětském svazu svatyně, mezi prvními památkami z dávných dob se objevily terciářské vlajky. Svědčí to o přetrvání františkánských idejí i přes mnoholeté pronásledování, které terciářům nedovolovalo veřejně působit.

III. řád svatého Františka v Kroměříži

byl obnoven po dlouholeté vynucené přestávce opět v listopadu roku 1990. Scházíme se většinou v klubovně u chrámu sv. Mořice, každou druhou sobotu v měsíci.

Naše společenství má momentálně 21 členů s trvalou profesí. Schůzek se nás účastní pravidelně asi 14, protože někteří terciáři nemohou docházet pro různé nemoci a stáří. Tyto sestry a bratry pravidelně navštěvujeme.

Naše spiritualita je žít svaté evangelium Ježíše Krista podobně jako ho žili svatý František a svatá Klára. Velmi se radujeme, že toto charisma se uchovává pro dobro církve svaté a lidské společnosti právě v této době, plné různých názorů a bludů, které odcizují lidi od Boha – od obětavé služby bližním, lidské soudržnosti a solidarity. Chceme žít jako svatý František v pravdě a lásce: „Zadarmo jste dostali, zadarmo dávejte.“

A. Petřík


© design Max portman 2005