Misie

Misie

Listopad 2010

Dopis od SMSSS

Drazí přátelé,srdečné pozdravy z CHAITANY-SMSSS.

Jsem potěšen, že Vám mohu zprostředkovat pozdravy v tomto čase a roce a vyjádřit mé uznání za všechnu Vaši dobrou vůli prokazovanou naší organizaci a práci s chudými dětmi a jejich rodinami během posledních několika let. Vaše láska a pomoc posílily nás v boji s chudobou v celé naší diecézi a v sloužení chudým.

Nyní mám pro Vás vážné zprávy, týkající se Vašeho sponzorovaného dítěte Solomona. V předcházejícím dopisu Vás informoval, že navštěvuje 9. třídu základní školy a v březnu ho čekají finální zkoušky. Když se v dubnu nezúčastnil letního kempu, navštívil náš pracovník jeho domov, aby zjistil příčinu. Od sousedky se dozvěděl, že celá Solomonova rodina opustila dům a přestěhovala se na vzdálené místo hned, jak začaly letní prázdniny.

Oba Solomonovi rodiče byli zoufalí, že zde nemohou uživit rodinu, protože otec nenašel odpovídající práci k zajištění základních rodinných potřeb. Doufal, že najde lepší šance na novém místě. Bohužel nezanechal žádné informace o místě, kam se přestěhovali. Nemáme možnost, jak je najít, je to daleko, stejně jako nejsme schopní zjistit, zda Solomon pokračuje ve studiích. Protože se rodina odstěhovala, a nedala vědět, nemohli jsme ani pro Vás získat dopis od Solomona. Omlouvám se, že jsme neodpověděli na Váš dopis z prosince.

Jelikož šance, že se Solomon vrátí a bude zde pokračovat ve studiu, je malá, žádáme Vás, abyste si vybrali jiné zdejší dítě, zapojené do programu, a dál nás podporovali. Chápu, že tento nepředvídaný vývoj ohledně Solomona Vás velmi zklamal, protože jste do něj skládali mnohé naděje a přáli si, aby toto dítě mělo před sebou lepší budoucnost. Jsem si jist, že nové dítě, které budete chtít podporovat, určitě Vaše očekávání naplní a budete s ním spokojení.

Přejeme Vám hodně štěstí ve všedních dnech a mnoho potřebného odpočinku, s pozdravem zůstává upřímně Váš

Fr. Veeresh V. Moras

Prosinec 2009

Dopis od Solomona

Moje nejdražší teto Lindo a všechny moje drahé tety a strýcové!

Potěšilo mě, když jsem byl zaměstnanci společnosti Adopce na dálku požádán, abych Vám v tomto radostném období napsal nový dopis. Na začátku dopisu Vám posílám srdečné pozdravy. Jak se všichni máte? My se máme dobře a modlíme se za Vaše zdraví. Doufám, že můj předcházející dopis k Vám bezpečně dorazil. Líbilo se Vám moje vysvědčení a moje nová fotografie? Jak jste strávili letní prázdniny?

Jak víte, nyní jsem už v deváté třídě. Do školy chodím denně. Máme zde dobré učitele. Úspěšně jsem už dokončil své pololetní zkoušky. Měli jsme patnáctidenní prázdniny. Ty dny jsem strávil doma a hrál jsem si se svými kamarády.

Jako každý rok, zorganizovala pro nás „společnost“ jednodenní tábor. Nemohl jsem se setkání zúčastnit, protože jsem byl u svých příbuzných. Moji kamarádi, kteří byli na táboře, mi vyprávěli, že se učili chovat se zodpovědně na veřejnosti. Bylo mi líto, že jsem tam nebyl s nimi.

Počasí zde nám přálo, protože dobře napršelo. Farmáři byli spokojení a začaly polní práce. Letošní sklizeň je dobrá. Ale některé oblasti byly zasaženy povodněmi. Byla to tam velká zkáza. U nás již začala zima.

Radostně oslavujeme příchod Vánočních svátků. Společně se všemi členy mé rodiny, panem ředitelem a zaměstnanci společnosti Adopce na dálku Vám přejeme radostné VÁNOCE a štěstí do NOVÉHO ROKU 2010. Modlím se, aby Vám Ježíšek přinesl dobré zdraví a úspěchy ve Vaší práci.

S díky za Vaši laskavou pomoc uzavírám svůj dopis.

Váš nejdražší syn Salomon

Dopis od SMSSS

Milovaní přátelé,

je to pro mne skutečně velmi požehnaná příležitost, být s vámi v době těchto požehnaných svátků. Myslím si, že Vánoce nejsou ani nějaký čas, ani doba v roce, ale stav mysli. Mít opravdového ducha Vánoc znamená těšit se z pokoje a dobré vůle a překypovat milosrdenstvím. Kéž se duch Vánoc rozšíří i nad vás a vaše rodiny a hle, vše se vám bude jevit měkčí a krásnější.

V SMSSS postupujeme s nadšením stále dál, s novými plány a programy. Jsem velmi rád, že vám mohu sdělit, že SMSSS letos završilo dvacet let trvání (19898-2009) ve službě chudým lidem a zanedbaným dětem a v zapojení do různých rozvojových programů. Věříme, že se SMSSS může dál posílit. Proto letos procházíme procesem organisačního rozvoje (POR), který se zaměřuje na posouzení vzorců změn, které SMSS musí vnést do svého fungování, systémů a přístupu k rozvojovým programům. POR postupoval ve čtyřech fázích: I) organisační vyhodnocení, II) strategické plánovaní budoucích programů, III) rozvoj strategií a politik a IV) implementace rozhodnutí.

Než vás seznámím s našimi hlavními letošními aktivitami, rád bych se s vámi podělil o několik smutných zpráv. Doufám, že víte o zničujících ztrátách a utrpení, které způsobily nedávné přívalové lijáky a povodně ve státech Karnataka a Andhra Pradéš. Odhaduje se, že jen v samotné Karnace přišlo o život 226 lidí, další ztráty představuje 6.000 kusů dobytka, zničená úroda na polích o výměře 11.50 lakhů (lakh – indická číslená jednotka obyčejně ekvivalent jednoho sta tisíc pozn. překl) hektarů v hodnotě 25 miliard rupií, 5 lakhů zničených domů a 7 lakhů rodin. Silné deště v prosinci stály v naší diecézi 11 životů, 77 kusů dobytka, popadalo 6.092 domů a je zničena úroda na 3.824 hektarech zemědělské půdy. Projevit naši solidaritu s obětmi pro nás byl velmi náročný úkol. Naši lidé v oblasti postižené povodněmi nepřetržitě rozdělovali obětem materiální pomoc. Nemůžeme dosáhnout ke každé jednotlivé oběti v naší diecézi, aniž bychom všichni spojili své síly. Chceme adoptovat alespoň 500 povodní postižených rodin. Velmi horlivě čekáme na pomoc lidí, abychom mohli my pomoci obětem.

A teď se s vámi velmi rád podělím o některé hlavní události tohoto toku v SMSSS. Vánoce jsem slavili 23. prosince 2008 a všichni členové SMSSS rodiny se shromáždili k plně prožité slavnostil. Těsně před Vánoci se rodiče sponsorovaných dětí účastnili setkání konaného v Chaitanyi. Byla to příležitost, abychom matky informovali o všech projektech a dalších plánech naší organsace a také podmínkách a pravidlech programu Adopce na dálku. Důraz byl kladen na jejich sebezdokonalení a odpovědnost ve společnosti, v níž žijí. Děti také při této příležitosti dostaly svůj vánoční dárek. 26. prosince se konalo setkání příjemců stipendia pro vyšší vzdělávání. Účastníci byli obeznámeni s vizí a cíli programu Adopce na dálku spolu s očekávaným výsledkem celého programu. Tři učitelé z vyhlášených škol pomohli žákům desátého ročníku připravit se komisionální zkoušky, které je čekaly 25. ledna 2009. Každý účastník od nás dostal příručku, aby se z ní mohl doma učit. 2. února jsme měli čest přivítat skupinu návštěvníků z České republiky, včetně 3 zaměstnanců pražské Charity a 2 párů sponsorských rodičů. Sponsorští rodiče měli možnost setkat s dětmi, které podporují, a jejich rodinami a společně strávit několik hodin.

Léto bylo letos stejně teplé a suché jako každý rok. Závěrečné zkoušky skládaly sponsorované děti v různých datech od března do května, podle ročníků, k nimiž jednotlivé děti patřily. Letní tábory se konaly na pěti úrovních v různých datech: 1-4 ročník, 5-7 ročník, 8-10 ročník, 11. a 12. ročník a tábory pro universitní studenty a profesionální kursy. Zatímco děti ze sedmých ročníků měly jeden den tábory na svých příslušných střediscích, všechny ostatní děti se účastnily různých střediskových táborů, které se konaly vždy po tři dny v Chaitany. Celkem se konalo deset jednodenních a jedenáct třídenních táborů. Celkem se jich účastnilo 626 respektive 1218 dětí. Pracovníci sekce Adopcí na dálku dělali vše, co bylo v jejich silách, aby byly tyto tábory prospěšné a byly pro děti svěží a plné zábavy. Konala se různá sezení na následující témata: Jak poznat sám sebe: já a moje já, studijní dovednosti, jak zvládat pohovory, tvořivé dovednosti v učení. Na závěr každého střediskového tábora bylo vybráno pět účastníků na základě toho, jak dobře se zapojili do aktivit tábora. Jeden z nich získal titul „zářivá hvězda tábora“ a další čtyři obdrželi cenu „hvězda tábora 2009“. Poprvé se střediskových táborů účastnily některé matky sponsorovaných dětí. To jim pomohlo poznat, jak byly jejich děti povzbuzovány, motivovány a inspirovány k tomu, aby v táborech rozvíjely své dovednosti a talenty.

SMSS letos kladlo větší důraz na to, aby rodiče všech sponsorovaných dětí seznámilo s programem Adopcí na dálku. Seznamovací schůzky organisoval v různých střediscích personál ICDP. Rodiče na těchto schůzkách dostali informace o programu Adopcí na dálku, jeho cílech a vizi, pravidlech a nařízeních ohledně vybírání dětí, podmínek, účelu podpory, odpovědnosti každého rodiče za úspěch programu a také výhodách, které z programu plynou dětem a rodinným příslušníkům. Větší důraz byl kladen na svépomocné skupiny, jejich účel a výhody. I rodiče mohli vyjádřit své názory a dostat příhodné odpovědi na své otázky. Schůzky pro rodiče sponsorovaných dětí se budou nadále konat co tři měsíce. Září a říjen byly pro pracovníky programu Adopce na dálku jako vždy obzvlášť náročným obdobím s obvyklým plánováním a realizací pololetních táborů.

Jsem hrdý, že vám mohu sdělit, že SMSSS letos zavedlo speciální komunitní rozvojový projekt „Integrovaný rozvoj komunit sponsorovaného dítěte“. Výsledkem je, že 364 rodin sponsorovaných dětí získalo toalety a koupelnová zařízení. Ovoce nyní přináší různé programy zaměřené a výcvik a získávání znalost prováděné v komunitách sponsorovaných dětí. Nyní užívají lepších hygienických návyků. Byl zaveden také další projekt: Integrovaný a udržitelný rozvoj vesnické komunity Thandagunda pomocí snižování migrace a zvyšování pravidelného příjmu. Až bude tento program plně zaveden, přestanou všechny rodiny z Thandagundy migrovat úplně, míra předčasně ukončované školní docházky mezi jejich dětmi klesne na nulu.

Byli jsme velmi znepokojeni a modlili jsme se za vás a vaši zemi, když jsme slyšeli o tragediích způsobených v létě dešti a povodněmi. Doufáme, že jste to vše zvládli a překonali. Roční období se opět změnila a doufám, že podzim je příjemný. Vánoce už nejsou daleko. Jsem si jist, že není příliš brzy na to, abych vám a všem vašim rodinným příslušníkům poslal příjemné přání k Vánocům a spolu s ním přání štěstí, pokoje a hojnosti v Novém roce 2010. Doufám, že přiložený dopis a vánoční přání od vámi sponsorovaného dítěte vás při této příležitosti naplní další radostí. Rev. Sr. Veera, koordinátor a všichni zaměstnanci programu Adopcí na dálku i všichni členové SMSSS rodiny se přidávají se svým přáním. Všichni společně vám děkujeme za vaši trvající velkorysost, podporu a dobrou vůli k naší organisaci. Všichni se též jedním duchem společně modlíme za vaše dobré zdraví a za to, aby se vám ve všem dobře dařilo.

Veselé Vánoce a světlý a požehnaný nový rok 2010

Váš v lásce našeho Pána Ježíše,

P. Veeresh V. Moras, ředitel SMSSS

Září 2009

Všichni moji drazí strýcové a tety!

Dostal jsem další příležitost napsat vám. Nejprve chci poděkovat celému společenství. Doufám, že vás můj dopis potěší. Museli jste už do této doby dostat i můj vánoční list. Já i členové mojí rodiny jsme zdraví. Věřím, že vy také.

První věc, o které bych rád napsal, jsou mé školní výsledky. V březnu jsme měli vysvědčení a s potěšením vám mohu oznámit, že jsem postoupil z osmého do devátého ročníku. Po letních prázdninách začalo znovu vyučování. „Společnost“ vám předá moje vysvědčení a fotku spolu s tímto dopisem. S vaší laskavou pomocí jsem obdržel všechny školní potřeby a byly zaplaceny i poplatky. Mnohokrát děkuji.

Vyhrál jsem první místo v běžeckém závodě naší školy. Také jsem vyhrál druhé místo v soutěži „lemon and spoon“ pořádané církevní obcí.

Po vysvědčení jsme měli letní prázdniny od 11. dubna do 31. května. Na několik dnů jsem jel ke své tetě. Teta také přijela k nám. Hrál jsem si se svými bratranci a sestřenicemi. Občas jsem pomáhal mamince s domácími pracemi. Sledoval jsem televizi a četl knihy.

Během letních prázdnin pro nás „společnost“ zorganizovala třídenní pobytový tábor. Bylo to v budově „společnosti“ v Chaitanya. Stejně jako já, na tábor přijely děti z různých far. Všichni jsme se navzájem představovali ve hře „prolamování ledu“. Byli jsme rozděleni do čtyř skupin. Jakékoliv aktivity, kterých jsme se zúčastnili, jsme pak podnikli se svou skupinou. Měli jsme témata zahrnující problémy jako „já a moje osobnost, studijní metody a komunikační dovednosti“. Protože tato témata byla pro mě nová, učil jsem se je s velkým zájmem. Byl jsem také šťastný, když jsem se účastnil her, soutěží a učil se písničky. Všechny tyto věci byly pro mě dobrou zkušeností. Na táboře se mi velmi líbilo.

Už jsem od vás dlouho neobdržel dopis. Určitě mi napište během letních prázdnin. Zde končí léto a začíná monzunové období. Doufám, že vy si letní období ještě užijete. S přáním velmi teplého léta končím tento dopis a všechny vás pozdravuji.

Solomon

Vysvědčení

V každém předmětu lze získat maximálně 100 bodů.

PředmětDosažené body
Kannada50
Angličtina80
Hindi70
Matematika66
Vědy54
Sociální vědy68
Celkem získal388 (z 600 možných)
© design Max portman 2005