Misie

Misie

Co je projekt Domov

V minulých letech jsme z výtěžku tomboly přispívali na vzdělání indického chlapce Solomona. Solomon ukončil vzdělávání již na počátku roku 2010. Rozhodli jsme se, že v dalších letech ze zisku podpoříme projekt „DOMOV“. Oč jde?

Projekt Domov si klade za cíl pomoci dětem, o které se rodiče nemohou, nebo nechtějí starat, a které žijí v Městečku milosrdenství v Ivano-Frankivsku (Zakarpatská Ukrajina) k důstojnému osobnímu růstu a zajištění základních životních potřeb a k nalezení opravdového domova, o který přišly.

Ukrajinským partnerem a spolurealizátorem projektu je řád Služebnice Boha a Panny Marie z Matara, Kongregace Vtěleného Slova. Tato Kongregace provozuje od roku 2004 Městečko Milosrdenství sv. Mikuláše, v němž na sebe sestry berou povinnost obnovit a povznést lidskou důstojnost u každého poníženého a odmítnutého člověka prostřednictvím zabezpečení jeho základních potřeb (potrava, oblečení, bydlení), péče o zdraví, duchovní pomoci a všestranného rozvoje (morálního, intelektuálního, pracovního).

V Městečku milosrdenství žijí také děti z neúplných rodin (se souhlasem svých rodičů) a sirotci, jimž má tento projekt pomoci.

Více o projektu: http://shp-ukrajina.caritas.cz/domov-v-ivano-frankivsku/

Dopisy a zprávy z Domova

2012

Sestra představená Městečka Milosrdenství Svatého Mikuláše, Marie od Ducha svatého Tryndochir

Mnohokrát děkujeme vám - všem našim dobrodincům - za Vaši stálou podporu našeho Městečka milosrdenství.

V březnu 2012 jsme obdržely 1665 eur z vaší organizace (pozn. Diecézní charita ostravsko-opavská; naše farnosti letos přispěly celkem 18.600,- Kč). Finanční prostředky jsou používány pro každodenní potřeby dětí, o které se staráme: hudební škola, dětské pleny, hygienické a zdravotnické prostředky, benzín, inkaso atd. Děkujeme Boží Prozřetelnosti za naše dobrodince a prosíme ve svých modlitbách, aby se jim Bůh odvděčil za jejich štědrost.

Loni v prosinci se naše komunita rozdělila na dvě části: děti zůstaly v Ivano-Frankivsku, a matky v tísni se se svými dětmi přestěhovaly do vesnice Horocholyna v blízkosti Ivano-Frankivska. To nám poskytlo podmínky pro lepší výchovu všech našich členů a umožnilo přijímat více potřebných. V současné době máme 10 svobodných matek a 15 dětí, 6 starších nesvéprávných žen se zdravotním postižením, 17 dětí předškolního věku, 17 školáků, 3 studentky, 5 stálých dobrovolnic.

Tento rok máme 17 školáčků. Vzhledem k tomu, že škola vyžaduje náklady (sešity, knihy, stejnokroje atd.), byly vaše finanční prostředky také použity pro tyto účely.

Po škole (děti se učí v různých městských školách) je sestry dovážejí na hodiny hudební školy, což také vyžaduje finanční prostředky. Kromě toho bylo tohoto roku použito hodně financí na léčbu a prevenci zdraví dětí. I když máme zubní ordinaci v našem domě, kvalitní stomatologické ošetření vyžaduje zakoupení příslušných zdravotnických materiálů.

V letošním roce k nám opět přibyla miminka, takže velmi nutně jsme jim potřebovali pomoci nákupem dětských hygienických potřeb a plenek.

Ještě jednou děkujeme za všechny naše české dobrodince. Kéž Bůh bude milostiv k Vám, jako jste i Vy milosrdní k lidem v nouzi. Sestry a obyvatelé Městečka za sebe slibují, že se budou modlit za všechny dobrodince, kteří se podíleli na této pomoci.

S modlitbou sestra Maria Sliz Farina, 13. 11. 2012 roku Božího

2011

Velmi děkujeme všem našim dobrodincům za stálou podporu našeho Městečka milosrdenství. V lednu jsme přes Vaši organizaci obdrželi 575 euro, v březnu 1.000 euro a v květnu 1.550 euro. (pozn. přes Charitu). Peníze se využívají na každodenní potřeby našich členů: jídlo, oblečení, léky, benzín atd. Celkem jsme spočítali, že naše Městečko potřebuje na jeden rok na každodenní výdaje částku asi 70.000 euro. Dodnes našim členům nikdy nechybělo to, co potřebují. Všechno dostáváme díky dobrotě jednotlivých lidí. Proto za ně děkujeme Boží Prozřetelnosti a prosíme za ně v našich modlitbách, aby jim Bůh odplatil za jejich štědrost.

Momentálně žije u nás 7 osamělých matek s 10 dětmi, 6 starších nesvéprávných žen, 17 dětí předškolního věku, 17 školáků, 3 studentky a 5 stálých dobrovolnic. 4 děti, které s námi vyrůstaly od narození, nastoupily tento rok do školy. Momentálně máme na starosti 11 mladších školáků a 6 starších školáků. Každé ráno, když se tato velká skupina chystá do školy, bývá pro sloužící sestru nelehké dohlédnout na to, aby se všichni včas oblékli, obuli se a vzali si všechny potřebné věci. Protože vyučování na škole vyžaduje své výdaje (sešity, knihy, uniformy atd.), vaše peníze byly využity také na tyto potřeby. Naše 4 děti byly u 1. sv. příjímání. Také jsme měli křtiny několika dětí osamělých matek.

V současnosti opravujeme nový dům nedaleko Ivano-Frankivsku, ve kterém budou bydlet v budoucnu osamělé matky s dětmi. Tak bude více prostoru pro školáky v stávajícím domečku. Také nám tím vzniknou lepší podmínky pro práci s osamělými matkami. Zároveň nám nový dům dovolí přijímat více dětí a více matek s dětmi.

Ještě jednou děkujeme všem našim českým dobrodincům. Ať Bůh bude k Vám milosrdný, tak jako Vy jste milosrdní k potřebným. Sestry a obyvatelé Městečka se za dobrodince, kteří se zúčastnili této podpory, slibují modlit.

S modlitbou s. Marie od Ducha Svatého Tryndochir, představená

© design Max portman 2005