ADVENTNÍ PŘÍPRAVA PRO DĚTI

lé děti, 
máme pro vás velké vánoční překvapení. Od 1. adventní neděle, bude pro vás v kostele na dětské mši  připravený „rybník“, který tam bude po celou dobu až do Štědrého dne a do něho si můžete každý pustit svého kapříka.     V košíčku budou připraveni nejen kapři ale i barevné šupinky, lepidlo a tužka. Kapříka si podepíšete a „pustíte do rybníka“. Za každou mši, které se zúčastníte a za splněné úkoly, které vám budeme během adventu dávat, přilepíte kapříkovi jednu barevnou šupinku.     Na Štědrý den po dětské mši svaté bude výlov rybníka a můžete si své kapříky odnést domů. Uvidíme, který z nich bude mít nejvíc šupinek.Toho odměníme! Tak přijďte všichni 1.12. na dětskou mši!

Šupinky za dobré skutky.:
– účast na mši. svaté
– za jedničku ve škole
– za pomoc mamince a tatínkovi
– za pomoc starým lidem
– nebudou den na mobilu nebo internetu
– za úklid pokojíčku
– za pomoc kamarádovi
– za přečtenou knížku
– za obrázek s Vánoční tématikou
– za výrobek dárku
– za pomoc při pečení cukroví
– za modlitbu v kostele
– za svatou zpověď
– za přímluvnou modlitbu pro potřebné

UPOZORNĚNÍ ARCIBISKUPA OLOMOUCKÉHO VĚŘÍCÍM

17.11.2019 13:31

Drazí bratři a sestry
 
  k základní struktuře katolické církve patří biskupství a farnosti, nebo také řehole a hnutí či spolky, které mají církevní schválení, ale prostor církve je otevřený i pro mnoho duchovních společenství, která jsou součástí farností. Důležitým znakem zdravého společenství je jednota s místní i světovou církví. Pokud se nějaké společenství od církve odtrhne, či prohlásí za samostatnou církev, stává se schizmatickým. Kdo se aktivně zapojuje do života schizmatického společenství, je automaticky exkomunikován, to znamená: dokud se nezřekne schizmatu, nemůže platně přijímat rozhřešení ve svátosti smíření a nemůže hodně přijímat svátost eucharistie, která je výrazem hlubokého sjednocení s církví. Protože v naší diecézi působí několik takových nových církví, upozorňuji všechny věřící, že žádný člověk nemůže být ve dvou církvích zároveň.
 
   Například: Zakladatel komunity Královny míru v Medžugorji františkán Tomislav Vlašič, který později odešel do Itálie, kde vystoupil z řádu a byl převeden do laického stavu, založil spolu s jednou členkou tohoto společenství Stefanií Caterinou 20. května 2018 novou církev s názvem „Církev Ježíše Krista celého vesmíru“. Toto učení je blud a rafinované zlo, jež nepochází od Boha. „Bylo tam tolik dobrého, tolik modliteb a vše vypadalo svaté a nevinně. Nebylo lehké se tohoto učení vzdát. Poznala jsem, že je založeno na výjimečnosti, důležitosti, mimořádnosti, falešné mystice, vědění a poznávání Boha neobyčejným způsobem a to vede k pýše“ vyznala jedna bývalá členka, která děkuje Bohu za milost a sílu se z tohoto učení vymanit. Toto společenství má i své neplatně svěcené kněze, kteří neplatně slouží mši svatou a působí také u nás.
 
   Totéž platí o Byzantském katolickém patriarchátu, který vznikl 5. dubna 2011. Biskupové patriarchátu jsou bývalí katoličtí kněží, kteří byli exkomunikovaní z Katolické církve. Jejich biskupské svěcení zpochybnila Kongregace pro nauku víry a oni sami zatím nepředložili hodnověrné doklady o svém svěcení. Prvním patriarchou se stal Eliáš Antonín Dohnal, pocházející z Arcidiecéze olomoucké, který byl za nedovolené biskupské svěcení a za schizma exkomunikován z Katolické církve. Sídlo patriarchátu je na Ukrajině, ale nedaleko Olomouce mají svůj klášter, v němž podle oznámení na jejich webových stránkách na své synodě dne 14. října 2019 prohlásili papeže Františka za heretika a zvolili nového papeže.
 
   Problematické je také Kněžské bratrstvo svatého Pia X. Papež František sice 4. dubna 2017 umožnil katolickým biskupům udělovat licence pro věřící, kteří se účastní pastoračních aktivit bratrstva, ale Bratrstvo je v České republice od prosince 2017 samostatnou registrovanou církví na Ministerstvu kultury a zatím nenavázalo žádné vztahy s Českou biskupskou konferencí. Proto zatím u nás biskupové žádné licence nemohou udělovat. Něco jiného je Kněžské bratrstvo sv. Petra, které také slaví mši svatou takzvaně postaru a v latině, ale je v jednotě s vedením katolické církve a proto se katolíci mohou účastnit i jejich bohoslužeb.
 
   Nikoho nesoudím, ale považuji za svou povinnost věřící diecéze upozornit na situace, kdy ztrácejí jednotu s církví a tím také možnost hodně přijímat svátosti. Modlím se za obrácení a kající návrat do církve těch, kteří zbloudili, a o modlitbu na tento úmysl prosím také vás všechny.
                                                                                          arcibiskup Jan

ZÁPIS Z JEDNÁNÍ PASTORAČNÍ RADY DNE 31. 10. 2019

Program:

1. Úvod – modlitba
2. Poděkování členům pastorační rady za práci pro farnost za předešlé období
3. Témata jednání:

1. nebude se kupovat nové ciborium
2. nebude se vybírat sbírka na pohřbech
3. pokladna vzadu u mříže se přesune na jiné místo, protože se            vykrádá i přes mříž
4. 1. 11. 2019 – mše sv. za rodiče, kteří přežili své děti /moc pěkná/
5. 2. 11. 2020 – návrh na příští rok – rozsvícená Kroměříž
6. 3. 11. 2019 – Dušičková pobožnost – v neděli v 15.00 h na hřbitově
7. 6. 12. 2019 – Sv. Mikuláš – v pátek v 18.00 h při mši sv. v kostele
8. 14. 12. 2019 – vánoční vyrábění s dětmi
9. 19. 12. 2019 – Živý Betlém – 10.00 h na radnici, 14.00 h koledy na radnici, 16.00 h na Velkém náměstí
10. 21. 12. 2019 – vánoční brigáda – sobota – po ranní mši sv.
11. 24. 12. 2019 – půlnoční dětská mše sv. v 15.30 h, půlnoční ve 22.00 h
12. 8. 2. 2020 – Farní ples – sál Psychiatrické nemocnice Kroměříž, hraje kroměřížská skupina Spam Rock a cimbálová muzika Pavla Kordíka
13. 15. 2. 2020 – Farní zabijačka – prase – zjistit možnosti koupení /Pavel Dvořák/
14. 18. 4. 2020 – Pouť chlapů – Blatnice pod Sv. Antonínkem
15. 16. 5. 2020 – Farní pouť – Ostrava – televize Noe
16. 8. – 15. 8. 2020 – Letní tábor pro děti – fara Dřevohostice – max. 30 dětí 1. -7. třída – vedoucí Ing. Martin Stachoň
17. 13. 7. – 16. 7. 2020 – ministrantský putovní tábor – možnost přihlásit se u O. Karla Hořáka
18. návrh: 5. 7. – 10. 7. 2020 – 5 dní – – Farní dovolená – možnost – kemp u Žamberka, chatky pro 4 – 5 osob, Kč 550,- 1noc/1 chatka
19. Návrh: informační list o aktivitách ve farnosti, i na faře, s tím souvisí – nefunkční oficiální webové stránky farnosti – zajištění nápravy, popř. změna správce webových stránek
20. Příští setkání pastorační rady ve čtvrtek 16. 1. 2020 v 18.00 h na faře.
4. Závěr – Modlitba

vyhotovila: Marie Štěpančíková, 4.11. 2019

ZÁPIS Z JEDNÁNÍ PASTORAČNÍ RADY DNE 12 9. 2019

Program:
1. Úvod – modlitba
2. Poděkování členům pastorační rady za práci pro farnost o prázdninách
3. Témata jednání:
          1/ 16.09.2019 – Děkanátní setkání dětí, které chodí do náboženství
– mše sv. 8.30 h v kostele P. Marie
          2/ 28. 09. 2019 – Farní pouť žen na Horu Matky Boží do Králík
– mše sv. v 10.00 h – slouží O. Bohumil
           3/ 05.10.2019 – Misijní kongres dětí – Téma: Velká síla malých skutků, – slavná mše sv. v 10.00 h v kostele P. Marie – slouží O. arc. J. Graubner, – bohatý misijní program pro děti i rodiče
           4/ 12.10.2019 – Děkanátní setkání schol- setkání mají na starosti animátoři děkanátu – mše sv. v 9.00 h v kostele P. Marie
        5/ Drakiáda pro děti – termín zatím nebyl stanoven, bude včas oznámen- organizačně zajišťuje J. Stodůlka
        6/ Dušičková pobožnost – v neděli 3. 11. 2019 v 15.00 h na hřbitově
         7/ Sv. Mikuláš – v pátek 6.12. 2019 v 18.00 h při mši sv. v kostele
        8/ Farní ples – možné termíny: 11/1, 25/1, 8/2 nebo 15/2 2020
organizaci zajišťuje farní rada P. Marie /O. Bohumil – sál v Jarohněvicích, hudba – cimbál – Kordíkovi, M. Štěpančíková, T. Suchánková, P. Motyčka, P. Dvořák/.
          9/ Živý Betlém, vánoční vyrábění – jako každý rok, zajišťuje O. Loučková a CZŠ Kroměříž
    10/ Pouť chlapů – návrh Ruda nad Štenberkem
     11/ Farní pouť 8. 5. 2019 – návrh – Ostrava – televize Noe
    12/ Letní tábor pro děti – termín nebyl zatím stanoven- místo pobytu -pravděpodobně Stará Voda v Jeseníkách- organizačně zajišťuje J. Stodůlka
     13/ Ministrantský putovní tábor – od 13.7. – do 16. 7. 2020- možnost přihlásit se u O. Karla Hořáka
     14/ Příští setkání pastorační rady ve čtvrtek 31.10. 2019 v 18.00 h na faře

4. Závěr – Modlitba
vyhotovila: Marie Štěpančíková, 12. 9. 2019

ZÁPIS Z JEDNÁNÍ PASTORAČNÍ RADY DNE 3. 6. 2019

1.Úvod
2.Přivítání a seznámení členů nově zvolené pastorační rady na období od 1.4. 2019 do 31.3.2023
3. Body jednání:

1/ Představení členů nové pastorační rady farnosti proběhne v neděli 9. 6. 2019 po mši sv. v 10:30 h – v ohláškách
2/ Slavnost Božího Těla letos bude ve čtvrtek dne 20. 6. 2019.
Mše sv. v 18.00 hodin bude sloužena v našem kostele P. Marie a
odtud půjde průvod do kostela sv. Mořice. Oltář na náměstí připravuje farnost sv. Mořice. /Prosíme rodiče, aby vypravili děti za družičky a přispěli i květinami ze zahrádky, děkujeme./
3/ Letošní pouť za obnovu rodin a nová kněžská povolání se bude konat v sobotu dne 13. 7. 2019 od 14.00 hodin v olomoucké katedrále sv. Václava. Všechny farníky co nejsrdečněji zveme. Autobus do Olomouce bude zajištěn. Naše farnost dostala na této pouti na starost adoraci, připraví ji kněží farnosti.
4/ Farní tábor letos nebude.
5/ Farní pouť do Staré Vody u Libavé vychází letos na 27. 7. 2019.
Mše sv. bude v 10.00 hodin. Všechny také co nejsrdečněji zveme, autobus bude zajištěn. Podrobnosti včas zveřejníme.
6/ Farní hody budou 11. 8. 2019. Slavnostní hodová mše sv. bude letos – pozor změna oproti předešlým letům – ve 14 hodin. Občerstvení a bohatý program zajištěn /jako vždy prosíme, o napečení dobrot/.
7/ Úklidové služby: – rýna, svod a kanál před vchodem do kostela vyčištěny od holubího trusu cca před 3 týdny. Nutno čistit průběžně. – háky od kovového čističe bot před vchodem do kostela jsou v úklidové komoře – 2 ks
– otevírání hlavních vrat pro prohřátí kostela v letních měsících zajištěno.
8/ Předběžně oznamujeme:
Děkanská pouť dětí proběhne 16. 9. 2019 v Kroměříži
Celostátní misijní kongres se bude konat 5. 10. 2019 – mše sv. v 10:00 h s o. arcibiskupem + bohatý program, v Kroměříži
Děkanátní setkání schol se uskuteční 12. 10. 2019, v Kroměříži
9/ Příští setkání pastorační rady ve čtvrtek 12. 9. 2019 v 18.00 h na faře
10/ Závěr

vyhotovila: Marie Štěpančíková, 4. 6. 2019