Archiv rubriky: Informace z farnosti

informace o dění ve farnosti, připravované akce, poutě apod.

Slovo farníkům

            Letošní postní doba je bezesporu mimořádná. Po mnoha letech si nemusíme vymýšlet žádné rozmanité formy sebezáporu, neboť život před nás postavil zcela reálné kříže.

            Když sleduji zprávy o současné pandemii, přicházejí mi na mysl slova žalmu: „Co je člověk, že na něho myslíš?“ (Ž 8,5) Čím je člověk, když přes veškerou vyspělost lékařské vědy a techniky je tak zranitelný? Čím je, že se takřka ze dne na den jeho život může radikálně změnit? Čím je, jestliže se to, na co spoléhal, bortí jako domeček z karet? Co je člověk? Čím je každý z nás? Myslím, že odpověď nám dává druhá část věty osmého žalmu: co je člověk, že na něho myslíš? Na nás v naší křehkosti myslí Bůh. V nejistotě a obavách, které vnímáme navenek i uvnitř, nám poskytuje svou jistotu náš Pán, který na nás myslí. Pamatuje na nás, protože mu ležíme na srdci. A i když se v našem světě mnoho věcí příliš rychle zapomíná, Bůh nás nikdy nenechává v zapomnění. Jsme maličcí pod nebem, býváme bezmocní a snadno zranitelní, avšak pro Boha máme nekonečnou hodnotu. Tváří v tvář pokušením zármutku a jitřením obav, které zdánlivě nemají konce, pamatujme, že jsme pro Něj jedinečnými, nenahraditelnými, milovanými dětmi. Uchovat si v paměti tuto skutečnost dodává sílu a naději, abychom nepodléhali protivenstvím života.

            Když člověk náhle o něco přichází nebo když je něčím omezen, má šanci objevit a docenit to, co stále má. Na skutečnost, že patříme Bohu, který nás miluje, nemá nic vnějšího vliv. V radosti i bolesti, v ohrožení i bezpečí patříme Pánu, který nás nechce ztratit. Pán Ježíš se nedá umístit do žádné karantény. Je s námi a stále nám nabízí svou blízkost. Myslím, že právě nyní, kdy je tolik věcí zásadně omezeno, je příhodná doba na to, abychom oživili aktivní a dospělou víru. Využijme tohoto období k obnově osobní a rodinné modlitby. Dopřejme dětem, aby zakusily společnou modlitbu s rodiči, neboť ta je bude jedinečně formovat a posvěcovat. Nezůstávejme jen u pasivního sledování bohoslužeb a náboženských pořadů v televizi či internetu. Každá vlastní snaha o upřímnou modlitbu nám přinese mnohem lepší plody než sebekrásnější kázání a děti obohatí víc než sebelepší hodina náboženství.

            Až současné těžkosti pominou, kéž z nich vyjdeme moudřejší, pokornější, hlouběji zamilováni do Krista. Kéž Bůh, který na nás pamatuje, nám pomáhá být tvůrci dobra a dodávat naději a blízkost všude tam, kde je toho třeba.

                                                                                     o. Bohumil Kundl

Čtrnáct kroměřížských zastavení

Úvod

Pane Ježíši Kriste, ty jsi prošel křížovou cestou, která se završila tvým ukřižováním. Chceme si nyní připomenout tyto okamžiky, které nám přinesly spásu. Tvoje putování provázela četná setkání s lidmi, z jejichž postojů se dodnes můžeme poučit.

Právě tak se můžeme poučit i z příběhů novodobých Pilátů, Veronik, Marií, Šimonů i lotrů, kteří zanechali svoji stopu v našem kraji. Míru tvého utrpení a jeho smysl tak můžeme pro sebe objevit novým způsobem.

l. Ježíš odsouzen

K.: Klaníme se Ti, Pane Ježíši Kriste a děkujeme Ti
L.: neboť svým křížem jsi vykoupil svět.

Jak často slýcháme, že se Ježíš nechal odsoudit vlastně dobrovolně. Vždyť mu Pilát dal opakovaně možnost rétoricky z obvinění vykličkovat. Stačilo jen pár slov, která by byla alespoň nejednoznačná a Pilát byl ochoten se jich chytit a Ježíše šalamounsky skrýt před hněvem zfanatizovaného davu.

Neuhnout před zjevnou lží, nepřipustit dvojznačnou interpretaci křesťanské zvěsti. Jak nutně potřebujeme příklady a vzory, které je hodné následovat.

V Lutopecnách se narodil v roce 1928 Augustin Navrátil. Soudci Okresního soudu v Kroměříži byl nespravedlivě souzen. Lékaři zdejší psychiatrické nemocnice byl nesmyslně léčen s diagnózou „paranoia querulans“. Jeho pronásledování nebylo ani tak dílem démonické státní moci řízené z nejvyšších míst, ale výslednicí rozhodování jeho sousedů v Místním národním výboru v Lutopecnách, úředníků ONV Kroměříž či vedení státního podniku Pal Magneton. Třicet let tvrdohlavě vzdoroval komunistické kolektivizaci v zemědělství, vydával katolický samizdat, stal se signatářem Charty 77, sepsal tzv. Kroměřížskou petici, v níž vyzýval státní orgány, aby dodržovaly náboženskou svobodu. Za šíření této petice byl Navrátil v červenci 1978 poslán do psychiatrické léčebny. Stal se svědkem toho, že diagnóza není jen záležitostí vědy, ale i svědomí. V roce 1988 Navrátil inicioval petici známou jako Podněty katolíků k řešení situace věřících občanů, kterou podepsalo více jak půl milionu lidí, a ta se tak stala nejmasovější akcí manifestujících odpor proti komunistickému režimu. Netoužil být hrdinou a ani po sametové revoluci se jím nestal. Svědomím této země ale určitě je. 

Pane, dej, ať také já dokážu rozlišit, jakým způsobem se mám postavit zlu.

Ukřižovaný Ježíši                       (lid): smiluj se nad námi!

Hora blahoslavenství

Hora Blahoslavenství začíná hrát všemi barvami panáčků a to máme za sebou jen 1. týden a jarní prazdniny. Jak asi bude vypadat za dalších 7? A jak celá farnost, když budou děti i dospělí úkoly plnit? To bude blaženosti a štěstí opravdu kopec! 😅🌞

1. neděli postní jsme začali naplněním prvního blahoslavenství:
„Blahoslavení tvůrci pokoje, neboť oni budou nazváni Božími syny.“ (Mt 5,9)

2. neděli pokračujeme dalším blahoslavenstvim:
„Blahoslavení čistého stdce, neboť oni budou vidět Boha.“ (Mat 5,8)

3. neděle postní Setkání Ježíše se Samaritánkou u studny (Jan 4,5-12)
„Blahoslavení, kdo lační a žízní po spravedlnosti, neboť oni budou nasyceni.“ (Mt 5,6)

4. týden Uzdravení slepého (Jan 9,5-41)
„Blahoslavení chudí v duchu, neboť jejich je nebeské království.“
(Mt 5,3)

5. týden Vzkříšení Lazara (Jan 11,1-45)
„Blahoslavení plačící, neboť oni budou potěšeni.“
(Mt 5,4)

 Zkuste to s námi, je to snadné – udělejte někomu radost jen tak, nebo zkuste být něčí kamarád či přítel nejen tehdy, když se to hodí vám, dělejte dobré skutky upřímně a nezištně. Držíme vám pěsti!😉

„Blahoslavenství (kalk z lat. beatitudo štěstí, blaženost a řec. εὐ-λογεῖν [eulogein] dobrořečit) je název ústřední části tzv. Horského kázání zaznamenaného v Matoušově a Lukášovu evangeliu.

V Horské řeči Ježíš Kristus popisuje vlastnosti toho, kdo patří do božího království a přitom ukazuje, jak je takový člověk šťastný, starším tvarem blahoslavený (v původním textu μακάριος [makarios] požehnaný). Každé z blahoslavenství zachycuje situaci, kterou by člověk podle běžných měřítek za šťastnou nepovažoval, a přesto Ježíš lidi, kteří se v takových situacích nacházejí, prohlašuje za šťastné.“ (Wikip.)

Na obrázku může být: 1 osoba
Není k dispozici žádný popis fotky.
Na obrázku může být: stojící lidé

Zápis z jednání pastorační rady dne 27. 2. 2020

 Program:

 1. Úvod – modlitba
 2. Poděkování členům pastorační rady za práci pro farnost za předešlé období, především zhodnocení farního plesu a zabijačky
 3. Témata jednání:
  1. Postní doba: nová aktivita – hledání křížů v Kroměříži a okolí, tzv. geocaching
    –  dětská postní aktivita (i pro dospělé) – 8 blahoslavenství  –  nacvičování ministrantů na Velikonoční Triduum
   – umývání nohou na Zelený čtvrtek – 11 mužů + Anička Forýtková (lidé, kteří si nesou nějaký kříž)
  2. 19. 3. 2020 – setkání mužů na faře po večerní mši sv. v 18.00 hod.
  3. 18. 4. 2020 –  Pouť chlapů – Blatnice pod Sv. Antonínkem zajišťuje Jirka Stodůlka – cena cca Kč 500,-
  4. 24. 3. 2020 – začíná kurz Alfa, v úterý v 18.00 hod na faře P. Marie, 1. patro
  5. 25. 4. 2020 – Pouť žen na Velehrad organizačně zajišťuje L. Hudcová
  6. 16. 5. 2020 Farní pouť – Ostrava – televize Noe
  7.  5. 6. 2020  – Noc kostelů – vystoupí CZŠ                                            – Cimbál P. Kordíka
   – prohlídka kostela + farní zahrady (opékání špekáčků od 19.00  do 21.00 hodin)                                                      – beseda s řádovou sestrou Sv. Kříže ( Matka představená s. M. Miroslava)
  8. Ministrantský putovní tábor  – od 13.7. – 16. 7. 2020
  9. Farní dovolená – od 5.7. – 10. 7. 2020 – 5 dní – kemp změna, nutno domluvit, chatky pro 4 – 5 osob, Kč 550,- 1noc/1 chatka – nutná schůzka, jestli se vůbec farní        dovolená bude konat.
  10. 8. – 15. 8. 2020 Letní tábor pro děti – fara Dřevohostice – max. 30 dětí 1.– 7. třída – vedoucí Ing. Martin Stachoň
  11. 11. 6. 2020 – Boží Tělo – naše farnost má na starosti průvod
  12. oprava figurek z betléma – možnost opravy p. Čech – zjistí M. Štěpančíková
  13. Farní hody – 16. 8. 2020
  14. Nový akolyta – Mgr. Motyčka Pavel – vylepšení možnosti donášení sv. přijímání do Domova pro seniory ve Vážanech?
  15. návrh – prosba – lze prodloužit nebo nabídnout další nový čas pro sv. smíření nejenom farníkům, na vesnicích v okolí je dost omezená možnost sv. zpovědi
  16. 26. 3. 2020 – setkání zabijačkové skupiny v 18.00 hod na faře
 4. Příští setkání pastorační rady ve čtvrtek 28. 5. 2020 v 18.00 h na faře
 5. Závěr – Modlitba

                                                          vyhotovila: Marie Štěpančíková
2. 3. 2020

Kurzy Alfa

Opět připravujeme kurz „Alfa“ v Kroměříži. Srdečně zveme na sérii setkání, kde můžete diskutovat o životě a o křesťanské víře v neformálním, zábavném a přátelském prostředí. Před pár lety jsem jednou na toto setkání zavítala i já a změnilo mi úplně život. 😉 Začínáme v březnu! 👍

Tamara Suchánková

Postní aktivita pro děti

Milé děti, rodiče, babičky a dědečkové …

blíží se postní doba a tak jsme  vám připravili další aktivitu do našeho kostela.  Přemýšleli jsme, co by vás bavilo a ještě jste se u toho něco naučili nejen vy děti, ale  možná že i dospělí. 

Moc se nám líbil nápad z Brněnské diecéze, blíže vám přiblížit vnímání Písma svatého, jako živého Božího slova, které promlouvá ke každému člověku.
Chtěli bychom vám přiblížit obsah osmi Ježíšových blahoslavenství a vést vás k tomu, abyste se pokusili ve svém životě blahoslavenství také uskutečňovat, protože jak říká papež František: „Blahoslavenství jsou osobním průkazem křesťana.“ Proto si je budeme po celou dobu postní až ke 2. neděli velikonoční připomínat.
V kostele bude od 1. neděle postní, kdy je také dětská mše svatá, opět velká nástěnka a na ní „hora Blahoslavenství“ s Ježíšem. Každou neděli si představíme jedno blahoslavenství a v následujícím týdnu se pokusíme podle něho žít. V košíčku pod nástěnkou budou vždy připravené nové podněty jak pro vás tak i pro dospělé, které si můžete odnést domů, k tomu jak byste mohli to dané blahoslavenství uskutečnit. Tak se může zapojit celá rodina. Zároveň si z druhého košíčku vyberete jednu z barevných figurek a tu připnete na horu Blahoslavenství jako symbol vaší ochoty a touhy naslouchat Pánu Ježíši. Na 2. velikonoční neděli by měl být naslouchajících postaviček kolem Pána Ježíše plný kopec!!!!
Blahoslavenství  byla seřazena tak, aby nějakým způsobem souvisela s tím, co budou  přinášet liturgické texty dané neděle.
Těšíme se, že se všichni zapojíte a to hned v 1. neděli postní naplněním prvního blahoslavenství:
„Blahoslavení tvůrci pokoje, neboť oni budou nazváni Božími syny.“ (Mt 5,9).

Tamara Suchánková

GEOCACHING KŘÍŽŮ

Pojďte s námi najít a poznat kříže v blízkém či vzdálenějším okolí!

Chtěli bychom vás pozvat na putování po místních křížích během této postní doby.

Každá rodina či jednotlivec během toho daného týdne či později navštíví tento kříž, vyfotí se u něj či tento kříž vyfotí se jménem a pošle na adresu krize@farnostpm.cz

Komu se podaří všechny kříže najít a ukázat nám je pomocí fotky, získá drobnou odměnu. Fotografie vystavíme v kostele na nástěnce.
Tato aktivita má zároveň sloužit ke společnému prožití a ke společné modlitbě. Tedy zveme i na společné putování za křížem každou neděli odpoledne.

GPS budeme zveřejňovat na webových stránkách farnosti www.farnostpm.cz, ve Fiatu či na nástěnce.

Každou neděli bude možnost najít kříž společně.

5. postní týden od 29.3. 2020 – 4.4. 2020
Naším cílem je kříž na této adrese: 49.2678556N, 17.4306783E 
Je možné začít na 49.2844014|17.4335006, kde také najdete kříž a pak pokračovat v okruhu cca 5 km.
Pomodlete se za nemocné, které znáte a lidičky, kteří potřebují posilu. Více na tomto odkazu:  https://mapy.cz/s/hevuzebaju 

4. postní týden od 22.3. 2020 – 28 3. 2020
Naším cílem je kříž na této adrese: 49.2899547N, 17.3732886E  
Je možné najít další kříže na bodech Start, 2, 3, 4, a cíl. Tam se také pomodlete i za současnou situaci. Více na tomto odkazu: https://mapy.cz/s/jevurobuma

-3. postní týden od 15. 3. 2020 – 22 3. 2020
Naším cílem je kříž na této adrese 49.2770358N, 17.3838458E .

Tip na výlet: sraz v neděli 15.3 2020 v 15.00 hod před výstavištěm Floria GPS 49.2834978N, 17.3913281E, procházka i pro kočárky cca 3 km.

-2. postní týden od 8. 3. 2020 – 15. 3. 2020
Naším cílem je kříž na této adrese: 49.3115144N, 17.4257661E

Tip na výlet – Sraz v neděli 8.3. 2020  v 15 hod. na parkovišti před firmou AEV,  GPS 49.3068767N, 17.4140075E, procházka je i pro kočárky, celkově cca 3 km. Objevíte celkem 3 kříže

1. postní týden od 1. 3. 2020 – 7. 3. 2020
Naším cílem je kříž na této adrese 49.3161444N, 17.3645339E .

Tip na výlet:
Sraz: Neděle 1.3 2020 ve 14.30 hod u vodní nádrže  Šlajza GPS 49.3112481N, 17.3791253E , procházka i pro kočárky cca 6 km.Na všechny se těší Jana a Pavel Dvořákovi

Dětská mše sv. 16.2.2020

Dnešní dětská mše svatá u Panny Marie byla jako vždy úžasná a s otcem Kájou plná dětských mouder a radosti i úsměvů dospělých.
S přípravou obrázku mi pomáhala tentokrát Adélka a byl to výkon, protože chvilkama nad horou Sinaj lítali vzduchem Adam s Evou.😮 Asi jako podnět k zamyšlení nad dnešním Evangeliem o dodržování Zákona a následku neuposlechnutí na počátku. 😁😁😁                                                                                   Tamara Suchánková

Na obrázku může být: 1 person, stojí

Na obrázku může být: 2 people, svatba

Na obrázku může být: 1 person, venku

Na obrázku může být: 1 person, stojí

Farní dovolená

Společná farní dovolená se uskuteční od 5. 7. do 10. 7. 2020. Chceme spolu s našimi knězi o. Bohumilem a o. Karlem strávit společný čas odpočinku a společných aktivit. Prosíme předběžné zájemce, aby se přihlásili přes email farnostpm@farnostpm.cz nebo přímo ve farní kanceláři nebo v sakristii. Protože se jedná o první farní dovolenou, chceme nejprve zjistit zájem a pak se budeme společně domlouvat na typu a místě ubytování.

PhDr. Pavel Motyčka