Výzdoba oltáře

Plátna: Z úcty k slavení památky Páně a k hostině, na níž se dává tělo a krev Páně ať je oltář, kde se celebruje, přikryt alespoň jedním plátnem bílé barvy, které tvarem, rozměry a výzdobou odpovídá stavbě oltáře.

Květiny: Při výzdobě oltáře se má zachovat střídmost. V době adventní se má oltář zdobit květinami se střídmostí, která odpovídá povaze této doby a která by nepředcházela plnou radost Narození Páně. V době postní je zdobit oltář květinami zakázáno. Výjimku však tvoří Laetare (4. neděle postní), slavnosti a svátky. Květinová výzdoba má být vždy umírněná a spíše než na stolní desku oltáře se má rozmístit blízko oltáře.

Menza: Na stolní desku oltáře se totiž může klást jenom to, čeho je zapotřebí k slavení mše, totiž evangeliář od začátku mše do čtení evangelia; od přípravy darů do vyčištění nádob kalich s paténou, a je-li ho třeba, ciboriem, korporál, pala a misál. Dále se tam nenápadným způsobem umístí to, co je případně potřeba k zesílení hlasu kněze. V nových kostelích se na oltář nemají umísťovat sochy anebo obrazy svatých. Vystavují-li se k veřejné úctě ostatky svatých, ať se nekladou na oltářní menzu.

Svíce: Na oltář nebo vedle oltáře se při každém slavení postaví alespoň dva svícny s rozžatými svícemi, ale může se užívat i čtyř nebo šesti svícnů, zejména při mši v neděli nebo zasvěcený svátek. Jestliže slaví mši diecézní biskup, užívá se sedmi svícnů. Svícny, které se vyžadují pro jednotlivé liturgické úkony, aby se dala najevo úcta a sváteční charakter slavení, se mají vhodně umístit buď na oltáři, nebo blízko něho, s ohledem na stavbu jak oltáře, tak presbytáře, aby bylo všechno harmonicky sladěno a aby věřícím nic nepřekáželo ve snadném pohledu na to, co se na oltáři koná nebo se na něj pokládá.

Kříž: Na oltáři nebo poblíž ať je také kříž s podobou ukřižovaného Krista, dobře viditelný pro shromážděný lid. Je vhodné, aby tento kříž zůstával poblíž oltáře i mimo liturgické slavnosti a připomínal věřícím spásonosné utrpení Páně.

(Všeobecné pokyny k Římskému misálu)

Tak asi ne

Zápis z farní rady ze dne 23. 6. 2021

Přítomni: O. Bohumil, Tamara Suchánková, Vlaďka Kapounková,
Jiří Stodůlka, Marie Štěpančíková
Omluveni: Dr. Olga Loučková, Mgr. Pavel Motyčka, Pavel Dvořák


1) 15. 8. 2021 – neděle – farní hody, mše sv. v 8:00 hod., v 9:15 hod. a v 10:30 hod.
Odpoledne na faře bohatý program pro děti + občerstvení zajištěno.

2) 18. 9. 2021 – sobota – plánovaná farní pouť do Kostelního Vydří
program a podrobné informace zveřejníme postupně
3/ Změna v časech bohoslužeb ve všední dny od 1. 7. 2021.
Po zjištěných tříměsíčních zkušenostech se zrušením večerních mší svatých, na návrh farní rady, po domluvě a souhlasu s farářem o. Bohumilem se mění pořad a čas mší svatých ve všední dny
takto:
pondělí: večer v 18.00 hodin
úterý: ráno v 8.00 hodin přes prázdniny, v 7.45hodin ve školním roce
středa: ráno v 8.00 hodin
čtvrtek: ráno v 8.00 hodin
pátek: večer v 18.00 hodin
v sobotu a v neděli zůstávají zachovány všechny mše svaté tak, jako doposud.

Zapsala: Štěpančíková Marie
v Kroměříži 25. 6. 2021